உறக்கமும் தேரையரும்...குறுந்தொடர் நிறைவுப் பகுதி

Author: தோழி / Labels: ,

நாம் உறங்க பயன்படுத்தும் படுக்கைகளினால் விளையும் பலன்களைப் பற்றி தேரையர் விரிவாக கூறியிருக்கிறார். அந்த வகையில் இந்த நிறைவுப் பகுதியில் குறிப்பிட்ட சில படுக்கைகளை பயன்படுத்துவதால் விளையும் நன்மை தீமைகளைப் பற்றி  பார்ப்போம்.

இலவம்பஞ்சு மற்றும் பருத்திப்பஞ்சினால் ஆன படுக்கையினால் ஏற்படும் பலன்..

இலவம்பஞ் சுப்படுக்கைக் கேகுமுட் சூடும்
அலர்பருத்திப் பஞ்சி னனைக்கோ-உலவிரத்தம்
விந்திவைக ளைப்பெருக்கு மேல்விரக முண்டாக்குங்
குந்துசுரத்தையழிக் கும்.


இலவம் பஞ்சினால் ஆன படுக்கையில் உறங்கினால் உட்சூடு நீங்குமாம். மேலும் பருத்தி பஞ்சினால் ஆன படுக்கையில் தொடர்ந்து உறங்கி வந்தால் இரத்தம், விந்து, காமம், இவைகள் பெருகுவதுடன் சுரமும் நீங்கும் என்கிறார்.

ரத்தனக் கம்பள படுக்கையினால் ஏற்படும் பலன்..

பஞ்சவன் னஞ்சேர் நற்கம் பளத்தருஞ் சலவை தோட
விந்திடும் பித்தந்தாது விருத்தியுண்டாகுஞ் சீதம்
அஞ்சிடுங் கோபவையம் அலைந்திடும் பாண்டுவோடு
நஞ்சுகளெல்லாந் தீரும் நலம்பெரு முஷ்ணாமே.


வெள்ளை, சிவப்பு, மஞ்சள், பச்சை, கறுப்பு ஆகிய நிறங்களில் ஏதேனும் இரு நிறங்களைக் கொண்ட ரோமங்களால் நெய்த ரத்தின கம்பளத்திற்கு சீதள தோஷம், பாண்டுவீக்கம், அனைத்து வகை விஷங்கள் ஆகியவை நீங்குமாம். அத்துடன் பித்தமும் தாது விருத்தியும் உண்டாகுமாம். ஆனால் இத்தகைய படுக்கை அதிக உஷ்ணத்தைக் கொடுக்கும் தன்மையுள்ளது என்கிறார்.

தாழம்பாயில் உறங்குவதால் ஏற்படும் பலன்..

தாழம்பாய் வாந்தி தலைசுற்றல் பாண்டுபித்தம்
ஆழஞ்சேர் நீராமை யாம்பிணியும்-வீழுந்தண்
ணீரிழிவும் போக்குமிக நேசித்த வர்குலத்திற்
காரிழியுங் கூந்தன்மினே காண்.


தாழம்பாயில் உறங்குபவர்களுக்கு வாந்தி, தலைசுழற்றல், பாண்டுரோகம், பித்த தோஷம், நீராமைக் கட்டி, வெகுமூத்திரம், நீரழிவு ஆகியவை நீங்கும் என்கிறார்.

கோரைப்பாயில் உறங்குவதால் ஏற்படும் பலன்..

கோரையினபாய் தற்குணமாய் கொள்ளுமனல் மந்தமறுங்
கூரறியதேகங் குளிர்ச்சியுறும்-பாருலகில்
நன்னித் திரைகூடும் நாடா துருட்சையிவை
யுன்னிப் புவியி லுரை.


கோரைப்பாயியில் உறங்குபவர்களுக்கு அக்கினி மந்தமும், சுரவேகமும் நீங்குவதுடன் உடல் குளிர்ச்சியும் சுகமான உறக்கமும் கிட்டும் என்கிறார்.

சாதிப்பாயில் உறங்குவதால் ஏற்படும் பலன்..

சாதிப்பாய் சீதளமாஞ் சாருமிக னான்முற்றும்
பேதிக்குட் சீதம் பிசருங்காண்-வாதிக்குஞ்
சீதசுரங்காணுஞ் சிரசு மிகக்கனக்கும்
ஏதமிகு நோயர்க் கிசை


சாதிப்பாயில் உறங்குவதால் மூலரோகம், சீதமலபேதி, சீதசுரம், சிரோபாரம் இவைகள் உண்டாகுமாம். இதனால் சாதிப்பாயில் உறங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்கிறார்.

பேரிச்சோலைப்பாயில் உறங்குவதால் ஏற்படும் பலன்..

பேரீச்சுப் பாயினிதம் பேரா துறங்குவர்க்குப்
பாரித்த குன்மம் பறக்குங்காண-பூரித்த
வீக்கமறுந் தீபனமா மெய்யைவெளுப் போடிண்ண
மாக்கிவிடு மென்றே யறி


பேரீச்சோலைப்பாயில் உறங்குவதால் வாதகுன்மமும், சோபையும், வீக்கங்களும் நீங்குவதுடன் பசி, பாண்டு, உஷ்ணாதிக்கம் ஆகியவை உண்டாகுமாம்.

சிற்றீச்சோலைப்பாயில் உறங்குவதால் ஏற்படும் பலன்..

சிற்றீச்சுப் பாயிற் றினமும் படுப்பவருக்
குற்றிடுமே காந்த லுடம்புலருஞ்-சுற்றியதோர்
வாயுவறும் பித்தமறும் வற்றுங் கபந்தீருந்
தாயகமா மிக்குணத்தைச் சாற்று


சிற்றீச்சம்பாயில் உறங்குவதால் உஷ்ணமும் உடல் வலுவும் உண்டாகுமாம் அத்துடன் ஆவிருவாதம், அதிகபித்தம், கபம் ஆகியவை நீங்கும் என்கிறார்.

மூங்கிற்பாயில் உறங்குவதால் ஏற்படும் பலன்..

நீர்க்கடுப்பு மெத்தவுறி நீடுபித்த மும்பெருகு
மார்க்கு மனல மதிகரிக்கும்-பார்க்குளுறை
கோங்கி னருப்பிணைய கொங்கை மலர்த்திருவே
மூங்கிலின் பாய்க்கு மொழி.


மூங்கிற்பாயில் உறங்குவதால் மூத்திரக்கிரிச்சரம், பித்தகோபம், அதிக உஷ்ணம் ஆகியவைகள் விருத்தியடையுமாம். இதனால் மூங்கிற்பாயில் உறங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்கிறார்.

மலர்ப்படுக்கையினால் ஏற்படும் பலன்..


தீபாக் கினிதழையுந் தின்றமருந் தாலெழுந்த
தாபாக் கினியுந் தணியுங்காண்-யாபார
நட்புவரும் விந்தூறும் நாளுமுட லஞ்செழிக்கும்
புட்பவணைக் கென்றே புகல்.


முல்லை மல்லிகை முதலிய மலர்களினால் ஆன படுக்கையில் உறங்குபவர்களுக்கு பசி, போகத்தில் ஈடுபாடு, சுக்கில விருத்தி, உடல் செழிப்பு ஆகியவை  உண்டாகுமாம் அத்துடன் மருந்து உட்கொள்வதனால் ஏற்படும்  உடல் உஷ்ணமும் நீங்கும் என்கிறார்.


உறக்கமும் தேரையரும்... குறுந்தொடர் தொடர்ச்சி

Author: தோழி / Labels: ,

உலகின் மிகச் சிறிய உயிரினம் துவங்கி, மிகப் பெரிய உயிரினம் வரைக்கும் தூக்கம் மிகவும் அவசியமானது. இந்த நேரத்தில்தான் உடலின் உள்ளுறுப்புகள் தங்களை புதுப்பித்துக் கொள்கின்றன. 

நவீன அறிவியல் தூக்கத்தின் கட்டமைப்பினை ஐந்து படி நிலைகளாய் கூறுகிறது. இவை சுழற்சியாக செயல் படுகின்றன. இதன் படி முதலில் தூக்கமும், விழிப்பும் கலந்த நிலை. இந்த நிலையில் மூளைக்குச் செல்லும் குருதியின் அளவு குறைகிறது. இரண்டாவது நிலையில் உடலும், மனமும்  விழிப்பு நிலையில் இருந்து நழுவி உறக்க  நிலைக்குச் செல்வது, இச் சமயத்தில் நமது உடலின் வெளிப்புற தசைகள் தளர்ந்து ஓய்வு நிலைக்குச் செல்லும். மூன்றாவது நிலை ஆழ்ந்த உறக்கம். இப்போது ஐம்புலன்களும் முழுமையான ஓய்வில் இருக்கும். நான்காவது நிலையில் நமது சுவாசம் குறைந்து, இதயத் துடிப்பும் குறைகிறது. சலனமில்லாத ஒரு ஆழ்ந்த உறக்க நிலை இது. ஐந்தாவது கட்டத்தில் மூளை விழித்துக் கொள்ளும் நிலை, இந்த நிலையில் உடல் அசைவற்று இருந்தாலும் மூளையின் விழிப்பு நிலையினால் கணவுகள் தோன்றும். கருவிழி இங்குமங்குமாய் அலைபாயும்.  
இனி,  நாம் தேரையர் பக்கம் வருவோம். தனது பதார்த்த குண சிந்தாமணி  நூலில் உறங்குவதற்கான விரிப்புகள் துவங்கி தலையணை வரைக்கும் விரிவாகக் கூறியிருக்கிறார். இன்றைய பதிவில் அத்தகைய சில தகவல்களை பார்ப்போம்.

தலையணை பற்றி பின் வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்.

கழுத்திற்குத் தோளிற்குங் கண்ட வுயர்வாய்
வழுத்துநீ ளத்தில்வைத்த மட்டா-யிழைத்தநறும்
பஞ்சின் றலையணைக்குப் பானரம்பு நன்குறும்போ
துஞ்சின் றலையணைக்கு மூர்.

கழுத்துக்கும் தோளுக்கு நடுவில் அமைவதாகவும், அளவான உயரமும், தேவையான  நீள  அகலத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றும்  இலவம் பஞ்சினைக் கொண்டு தைக்கப்பட்ட தலையணையின் மேல் தலையினை வைத்து வைத்துப் படுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார்.இவ்வாறு படுத்துக் கொள்வதால் கால் முதல் தலை வரையிலும் உள்ள அனைத்து நரம்புகளும் பிசகாமல் சமமாயிருக்குமாம். அத்துடன் தலை சம்பந்தமான அனைத்து நோய்களும் நீங்கும் என்கிறார். 

அடுத்து தூங்கும் போது தலைக்கு முக்காடிட்டுக் கொண்டு தூங்க வேண்டும் என்கிறார். அந்த பாடல் பின் வருமாறு....

முக்காடிட் டங்கமுற்று மூடித் துயிலிலிரண்
டக்கிக்குந் தோட்கும் அதிபலமா – மிக்கான
சீதவெயில் தூசிபனி சீறிவர காற்றிவையா
லோதவரு துன்புமிலை யுன்.

தலைக்கு முக்காடிட்டு உறக்குங்தால் இரண்டு கண்களுக்கும், தோளுக்கும் அதிகபலம் உண்டாகுமாம். அத்துடன் சீதம், வெய்யில், தூசி, பனி, காற்று, இவற்றினால் எந்த துன்பமும் நேராது என்கிறார் தேரையர். ஆச்சர்யமான தகவல்தானே!

பகல் உறக்கத்தை தவிர்க்கச் சொல்லும் தேரையர். பகலில் உறங்குவதால் பல்வேறு உடல்நலக் குறைவுக்கு ஆளாகிடுவோம் என்கிறார். அதிலும் மருந்து உட்கொள்வோர், பத்தியம் இருப்போர் பகலில் தூங்கினால் ஏற்படும் பாதகங்களை பின் வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்.

அண்டவங்கி யுண்டவுறை யங்கியரும் பத்தியத்தா
லண்டவங்கி மூன்றோ டனந்தலது-கொண்டவங்கி
கூடுங்கா னேத்திரநோய் கூடு மிரத்தபித்தம்
நீடுங்காண்-விந்துநீ ராம்.

மருந்து உண்பவ்ர்கள் பகலில் உறங்கினால், உட்கொண்ட மருந்தின் வெப்பம், சூரிய வெப்பம், உணவுக் கட்டுப்பாட்டினால் ஏற்படுகின்ற வெப்பம் ஆகிய மூன்று  மூன்று வெப்பத்துடன் பகல் உறக்கம் கொள்வதினால் ஏற்படும்  வெப்பமும் சேரும் போது  கண் தொடர்பான நோய்களும், ரத்த பித்த நோயும் அதிகரிக்குமாம். அத்துடன் விந்து நீர்த்துப் போகும் என்கிறார்.

அடுத்த பதிவில் எந்த வகையான படுக்கையில் உறங்கினால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்கிற தேரையரின் தெளிவுகளோடு சந்திக்கிறேன்.


உறக்கமும், தேரையரும்... குறுந்தொடர்.

Author: தோழி / Labels: ,

"உணவு, உடை, உறைவிடம்" ஆகிய மூன்றும் மனித குலத்தின் அடிப்படைத் தேவைகள் என்பதை நாமறிவோம். இவற்றைத் தாண்டி ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் மூன்று முக்கிய அடிப்படைத் தேவைகள் இருக்கின்றன. அவை முறையே "ஊக்கம், உழைப்பு, உறக்கம்". இவற்றை ஒரு மனிதன் தன்னளவில் எவ்வாறு கையாளுகிறானோ அதைப் பொறுத்தே தனிமனித இருப்புகள் தீர்மானமாகின்றன.

பசி, தாகம், உறக்கம் ஆகிய மூன்றுமே நம் உடல் நலத்தினை  தீர்மானிக்கின்றன. இதில் உறக்கம் மிகவும் முக்கியமானது. நாம் நம் வாழ்நாளில் மூன்றில் ஒரு பகுதி நேரத்தை உறக்கத்தில் கழிக்கிறோம்.  உறக்கம் என்பது உடலும் மனமும் ஒடுங்கிய ஒரு நிலை. இந்த நிலையில்தான் நம் உடல் தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்ளும் பணியை தீவிரமாய் செய்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கம் அவசியமாகிறது.

நல்ல உறக்கத்தின் மகத்துவத்தை நம் முன்னோர்கள் உணர்ந்திருந்தனர். இன்றைய நவீன அறிவியல் நிரூபிக்கப் பட்ட ஆய்வுகளின் முடிவில் கூறியவற்றை நமது முன்னோர்கள் என்றைக்கோ எழுதி வைத்திருக்கின்றனர். நாம்தான் அவற்றை தேடி பயன்படுத்தாமல் விட்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் உறக்கம் பற்றி தேரையர் தனது பதார்த்த குண சிந்தாமணி எனும் நூலில் கூறியுள்ள சில தகவல்களை தொகுத்துப் பகிரும் முயற்சியே இந்த குறுந்தொடர்.

உறங்குவதினால் ஏற்படும் பலன்களைப் பற்றி தேரையர் கூறியுள்ளவைகளைப் பற்றி இன்றைய பதிவில்  பார்ப்போம்.

ஐந்திந் திரியம் அசவுக் கியமகலும்
நைந்தமனத் துச்சாகம் நண்ணுங்காண்-பைந்தொடியே
மேனீட்டு மாயுளுறும் மெய்யி நயர்வொழியுங்
கானீட்டுப் பள்ளிகொள்ளுங் கால்.

இரவில் உறக்குவதால் ஐம்புலன்களும் ஒடுங்கி நம்  ஐம்பொறிகளான மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவிகளுக்குத் தேவையான ஓய்வு கிடைப்பதால் அவை புத்துணர்ச்சி பெறும். இதனால் மனக் குழப்பங்கள் நீங்கி உற்சாகம் ஏற்படுவதுடன் ஆயுள் விருத்தியும் உண்டாகும் என்கிறார்.

ஐம் புலன்களும் ஒடுங்கிய நிலையில் மூளைக்கு போதுமான ஓய்வு கிடைக்கிறது.

இரவில் உறங்காமல் விழித்திருந்தால் என்னவெல்லாம் உண்டாகும் என்பதை தேரையர் பின்வருமாறு கூறுகிறார்.

சித்த மயக்கஞ் செறிவையும் புலத்தயக்க
மெய்த்த லுறக்கமந்த மென்பவைக-ணித்தமுற
வண்டுஞ் சிலரைநா யாயன்னோய் கவ்வுமிராக்
கண்டுஞ் சிலரைநம்பிக் காண்.

இரவில் உறங்காமல் விழித்திருப்பவர்களுக்கு சித்தமயக்கம் முதல் மந்தம் வரையிலான நோய்கள் வந்து தங்கிவிடுமாம். எப்படி வேட்டை நாய்கள் இரையை கவ்வுகின்றனவோ அப்படி பல்வேறு நோய்கள் நம் உடம்பை வந்து கவ்விக் கொள்ளும் என்கிறார்.

எல்லோருக்கும் தெரிந்த செய்திகள்தானே இவை என இன்று யாரும் இந்த தகவல்களைக் கடந்து போய்விடலாம். ஆனால் அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் வளராத ஒரு காலத்தில் நம் முன்னோர்கள் இதை எல்லாம் தீர்க்கமாய் உணர்ந்து எழுதிய மேதமையை நாம் உணர்வது அவசியம்.

மேலும் பகலில் உறங்குவதால் என்னவெல்லாம் நிகழும் என்பதையும் தேரையர் வரையறுத்துக் கூறியிருக்கிறார். அந்தப் பாடல் பின்வருமாறு

தண்டமேட்டரக்ஷீய முருத்தம்பஞ்
சருவாங்கமூக்கிராக் கிரசஞ்சுப்தி
துண்டமுறுவணுத்தம்பந் திருக்குத்தம்பஞ்
சோணிதமாட்டியம் புருவா டோபகந்தண்
அண்டுகிருத்திரசியூர்த் துவஞ்சம்பூக
மவபேதமவந்திர மவதானந்தான்
விண்டவிவுர் தாசியமிப் பதினெண்காக்கும்
வித்தாகும்பகலனந்தன் மேவின்மாதோ.

பகலில் உறங்குவதால்  தண்டம், மேட்டரக்ஷீயம், ஊருத்தம்பம், சருவாங்கம், உக்கிராக்கிரம், சுப்தி, அனுத்தம்பம், திருக்குத்தம், சோணிதம், ஆட்டியம், புருவாடோ பகம், கிருத்திரசி, ஊர்த்துவம், சம்பூகம், அவபேதம், அவந்தந்திரம், அவதானம், விவுர்தாசியம் என பதினெட்டுவிதமான வாத நோய்கள் உடலில் வந்து சேரும் என்கிறார். இதனால் பகல் உறக்கத்தினைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்கிறார்.

ஆச்சர்யமான தகவல்தானே, அடுத்த பதிவில் உறக்கம் தொடர்பான மேலும் பல புதிய தகவல்களுடன் சந்திக்கிறேன்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...