புண்களை குணமாக்கும் மேற்பூச்சு

Author: தோழி / Labels: ,

உடலில் ஏற்படும் புண்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் ஒரு மருந்தினை அகத்தியர் அருளியிருக்கிறார். இதனை காயங்களின் மீது மேற் பூச்சாக பூசி வந்தால், எல்லா வகையான புண்களும் ஆறிவிடுமாம். இந்த தகவல் அகத்தியர் அருளிய "அகத்தியர் இரணவைத்தியம்" என்ற நூலில் இருந்து சேகரிக்கப் பட்டது.

முருங்கை யிலையும் முன்னையுந் தும்பையும்
அரிக்கையும் நீலியும் அத்தியும் வேம்புடன்
எருக்குஞ் செருப்படி பேயத்தி வேலியும்
கருத்த நொச்சியும் கையாந் தகரையே

வெளுத்த வெள்ளையும் வெண்ணாச்சி புங்குடன்
வளுத்த பூவும் வருந்தி வகையொன்று
இடித்த சார்படி பெள்ளெண்ணெய் தான்படி
படிக்க துத்தமும் பாங்குடன் கெந்தியே

ஆன சூதம் வெட்பாலை பரங்கியும்
வான சிந்தூரம் மாதவ லிங்கமும்
காண வேவடிக் கடுகு பதந்தனில்
ஏன் மாயெடு நேர மறிந்தரோ

வருந்திச் சூலை வரும்வெடி போக்கிடும்
புருந்தித் தொண்டையும் போல்சதை சிங்கியும்
அரிகி ரந்தியும் ஆறாத புண்களும்
பரிப ரங்கியும் குட்டமும் பாறுமே

முருங்கை இலைச்சாறு, தும்பை இலைச்சாறு, அத்திப்பால், எருக்கிலைச்சாறு, பேயத்திச்சாறு, கருநொச்சி இலைச்சாறு, வெண்நொச்சி இலைச்சாறு, புங்கம்பூச்சாறு, முன்னை இலைச்சாறு, அவுரி இலைச்சாறு, வேம்பு இலைச்சாறு, செருப்படை இலைச்சாறு, உத்தாமணிச்சாறு, கரிசாலைச்சாறு, புங்கம்பால், நல்லெண்ணெய், பாதரசம், படிக்காரம், பரங்கிப்பட்டை, வெள்ளைப் பாஷாணம், கெந்தகம், வெட்பாலை அரிசி, லிங்க சிந்தூரம்,  ஆகியவற்றைச் வகைக்கு அரைப்பலம் வீதம் சேகரித்துக் கோள்ள வேண்டுமாம். 

இவற்றில் படிக்காரம், பரங்கிப்பட்டை, வெள்ளைப் பாஷாணம், கெந்தகம், வெட்பாலை அரிசி, லிங்க சிந்தூரம்,  ஆகியவற்றை நன்கு பொடித்து ஒரு பழைய மட்பாண்டத்தில் சேகரித்துக்கொள்ள வேண்டுமாம் இவற்றுடன் மற்றைய பொருட்களையும் சேர்த்துக் கலந்து, மட்பாண்டத்தை அடுப்பிலேற்றி கடுகுத்திரள் பக்குவத்தில் காய்ச்சி வடித்து சேமித்துக் கொள்ள வேண்டுமாம்.

இந்த கரைசலில் தேவைக்கேற்ப, வெடிசூலை, சிங்கிப் புண், அரிகிரந்தி போன்ற ஆறாத ரணங்கள், பரங்கிப்புண், குஷ்டரணம் போன்ற சகலவித ரணங்களும் மேற்பூச்சாக பூசிவர குணமாகும் என்கிறார்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

4 comments:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

நன்றி தோழி...

பயனுள்ள பதிவு...

Unknown said...

மிக்க நன்றி...

Unknown said...

தோழி,

search box இல் எதையும் தேட முடியவில்லை. சரி செய்தால் உதவியாக இருக்கும்.
நன்றி .

S.Puvi said...

Thank Q

Post a comment