வீக்கங்களுக்கு மேல்பூச்சு

Author: தோழி / Labels: ,

வீங்குதல், புடைத்தல், வளர்தல் ஆகியவையே பொதுவில் வீக்கம் எனும் சொல்லினால் அறியப் படுகிறது. நமது உடலின் எந்த பகுதியிலும் இந்த வீக்கம் உருவாகலாம். இதற்கு எண்ணிலடங்கா காரண காரியங்களை பட்டியலிட முடியும். அத்தகைய சில வீக்கங்களுக்கான ஒரு மருந்தினையே இன்றைய பதிவில் பார்க்க இருக்கிறோம்.

இந்த மருந்தானது நரம்பு முறிந்து வீக்கங் கொண்டாலோ, அல்லது அடிப்பட்டு வீக்கங் கொண்டாலோ, அல்லது வேறு சில காரணங்களினால் வீக்கம் கண்டால் அதை குணமாக்கிட உதவும் என்கிறார் தேரையர். ஆம், இந்த மருந்து முறையானது தேரையர் அருளிய “தேரையர் வைத்திய சாரம்” எனும் நூலில் இருந்து சேகரிக்கப் பட்டது. அந்த பாடல் பின்வருமாறு.....

முறிந்துபோம் தூவாலையிட வீக்கம் போகும்
முறையான நீர்முள்ளி சங்கங் குப்பி
யறிந்துபோம் கருநொச்சி புண்ணாக்கு மூலம்
அப்பனே அமுக்குராச் சாறுங் கூட்டி 
பறிந்துபோம் குக்குடத்தி னவரைச் சாறும்
பண்பான வகையொன்று படிகாலாக
நெறிந்துபோம் அடுப்பிலேற்றி வற்றக் காய்ச்சி
நேராய்ப் பூசிடவே வாங்கிப் போமே.

நீர் முள்ளி, சங்கங்குப்பி, கருநொச்சி, புண்ணாக்கு மூலம், அமுக்குறா சாறு, கோழியவரைச் சாறு ஆகியவைகளில் வகைக்கு கால் படியளவு எடுத்து, ஒரு பாத்திரத்தில் இட்டு அடுப்பில் ஏற்றி வற்ற காய்ச்சி எடுத்து சேகரித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

வீக்கம் கண்ட இடத்தில் இதனை பூசி வர வீக்கங்கள் மறைந்து விடும் என்கிறார் தேரையர்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க..
Post a Comment

6 comments:

jagadeesh said...

மிகப் பயனுள்ள தகவல். நன்றி.

Gnanam Sekar said...

நல்ல தகவல் நன்றி

ibinews said...

மிகவும் பயனுள்ள தகவல் நன்றி

lalli said...

karu nochi engu kidaikum tholi

Ajisha Jisha said...

Please say a way to reduce hair fall and improve hair growth

keerthana keerthi said...

can you plz post regarding weight reduction

Post a Comment