சித்தமருத்துவமும்,நட்சத்திர பலன்களும் - விசாகம், அனுஷம், கேட்டை, மூலம், பூராடம், உத்திராடம், திருவோணம்

Author: தோழி / Labels: , ,

சித்த மருத்துவத்தில் ஒருவருக்கு நோய் உண்டான தினம், அல்லது நோயாளியை வைத்தியரிடம் அழைத்து வரும் தினம் அல்லது நோயாளியின் இருப்பிடத்திற்கு வைத்தியரை அழைக்க வந்தவர் வந்த தினம் ஆகியவைகளை வைத்து குறிப்பிட்ட நோயாளியின் நோய் மற்றும் அதன் தன்மைகளை கணித்தறியும் முறை சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கிறது. இதனை "சகுன சாத்திரம்" என்றனர்.

அந்த வகையில் புலிப்பாணி சித்தர் அருளிய "புலிப்பாணி வைத்தியசாரம்" என்னும் நூலில் காணக் கிடைக்கும் இத்தகைய தகவல்களையே இந்த தொடரின் நெடுகில் பார்த்து வருகிறோம். அந்தவரிசையில் இன்று விசாகம், அனுஷம், கேட்டை, மூலம், பூராடம், உத்திராடம், திருவோணம் ஆகிய நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்களை பார்ப்போம்.

எழிலான விசாக முதற்கால்தா னொன்பான்
தட்டான ரெண்டாங்கால் நாந்தான் மூன்று
தயவான மூன்றாங்கால் நாற்பதாகும்
பட்டான நாலாங்கால் எண்பத்தொன்று
பாங்கான அனுஷமுதற் கால்தான்சாவு
சிட்டான ரெண்டாங்கா லிருபதப்பா
செயலான மூன்றாங்கால் தொண்ணூறுறென்னே
என்னவே நாலாங்கால் நாற்பதாகும்

எழிலான கேட்டை முதற்கால்தான் சாவு
நன்னவே ரெண்டாங்கா லிருபதப்பா
நாயகனே மூன்றாங்கால் முப்பத்தொன்று
வன்னவே நாலாங்கா லெண்பத்திரண்டு
வளமான மூல முதற்கால்தான் சாவு
அன்னவே ரண்டாங்கா லொன்பதாகும்

அடைவான மூன்றாங்கால் நாள்தான் பத்து
பத்தான நாலாங்கால் பதினெட்டாகும்
பண்பான பூராட முதற்கா லொன்பான்
சித்தான ரெண்டாங்கால் மரணஞ் செய்யுஞ்
செயலான மூன்றாங்கால் நாள்தான் பத்து
வித்தான நாலாங்காலும் பத்துநாலு
விதமான உத்திராட முதற்கா லேழு
நித்தான ரெண்டாங்கா லிருபதாகும்

நேரான மூன்றாங்கா லைம்பதாச்சே
ஆச்சப்பா நாலாங்கால் நாற்பதாகும்
அடைவான ஓணமுதற் பதினொன்றப்பா
பேச்சப்பா ரெண்டாங்கால் பத்துநாளாம்
பேதமில்லை மூன்றாங்கால் நாள்தானெட்டு
வீசப்பா நாலாங்கால் மரணம் செய்யும்


விசாகம் நட்சத்திரத்தின் முதற் பாதத்தில் நோய் உண்டானால் எண்பது நாட்களில் நலமாகும். 

விசாகம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் நோய் உண்டானால் மூன்று நாட்களில் சுகமாகும். 

விசாகம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் நோய் உண்டானால் நாற்பது நாட்களில் குணமாகும். 

விசாகம் நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் நோய் உண்டானால் எண்பத்தொரு நாட்களில் அந்த நோய் தீருமாம். 

அனுஷம் நட்சத்திரத்தின் முதற் பாதத்தில் நோய் கண்டால் இறப்பு உண்டாகுமாம். 

அனுஷம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் இருபது நாட்களில் நலமாகுமாம். 

அனுஷம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் தொண்ணூறு நாட்களில் நலமாகுமாம்.

அனுஷம் நட்சத்திரத்தின் நாலாம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் நாற்பது நாட்களில் நலமாகுமாம். 

கேட்டை நட்சத்திரத்தின் முதற் பாதத்தில் நோய் கண்டால் மரணம் சம்பவிக்குமாம். 

கேட்டை நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் இருபது நாட்களில் குணமாகும். 

கேட்டை நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் முப்பத்தி ஒன்று நாட்களில் குணமாகும். 

கேட்டை நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் எண்பத்திரண்டு நாட்களில் குணமாகுமாம். 

மூல நட்சத்திரத்தின் முதற் பாதத்தில் நோய் கண்டால் மரணம் உண்டாகுமாம். 

மூல நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் எண்பது நாட்களில் குணமாகுமாம். 

மூல நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் பத்து நாட்களிலும் குணமாகுமாம்.

மூல நட்சத்திரத்தின் நான்காவது பாதத்தில் நோய் கண்டால் பதினெட்டு நாட்களிலும் குணமாகுமாம். 

பூராட நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் நோய் கண்டால் ஒன்பது நாளில் குணமாகுமாம். 

பூராட நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் மரணம் சம்பவிக்குமாம்.

பூராட நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் பத்து நாட்களில் குணமுண்டாகும். 

பூராட நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் பதினைந்து நாட்களில் நலமாகுமாம். 

உத்திராட நட்சத்திரத்தின் முதற் பாதத்தில் நோய் கண்டால் ஏழு நாட்களில் நலமாகும். 

உத்திராட நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் இருபது நாட்களில் நலமாகும். 

உத்திராட நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் ஐம்பது நாட்களிலும் குணமாகுமாம்.

உத்திராட நட்சத்திரத்தின் நாலாவது பாதத்தில் நோய் கண்டால் முப்பத்தொன்பது நாளில் நலமாகுமாம். 

திருவோண நட்சத்திரத்தின் முதல் பாதத்தில் நோய் கண்டால் பதினோரு நாட்களில் குணமாகும்.

திருவோண நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் பத்து நாட்களில் நலமாகுமாம். 

திருவோண நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் நோய் கண்டால் எட்டு நாட்களில் நலமாகுமாம். 

திருவோண நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் நோய் உண்டானால் மரணம் நிகழுமாம். 

பதிவின் நீளம் கருதி மீதமுள்ள தகவல்களை நாளைய பதிவில் நிறைவு செய்கிறேன்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

3 comments:

Unknown said...

thanks

Nithiy said...

தோழிக்கு வணக்கம்.பாதம் என்றால் என்ன என்பதை விளக்க முடியுமா?

Unknown said...

nice

Post a comment