புறமருந்து நிறைவுப் பகுதி

Author: தோழி / Labels: ,

சித்த மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப் படும் புறமருந்துகள் வரிசையில் கடைசி எட்டு வகை மருந்துகளைப் பற்றி இன்றைய பதிவில் பார்ப்போம்.

25. கீறல் - கட்டி, கொப்புளம் முதலியவற்றில் தங்கியுள்ள சீழ், கெட்ட இரத்தம் முதலியவைகள் நீக்க கீறி விடுவது.

26. காரம் - ரணத்தைப் போக்குவதறகோ அல்து உண்டாக்குவதற்கோ பாஷாணப் பொருள் சேர்த்துக் கட்டுவது.

27. அட்டை விடல் - கெட்ட இரத்தத்தை எடுப்பதற்கு அட்டையை விடுவது.

28. அறுவை - அறுத்துச் செய்ய வேண்டியவைகளை அதற்குள்ள  கருவிகளைக்கொண்டு அறுத்துச் சுத்தமாக்கி தைத்து விடுவது.

29. கொம்பு வைத்துக் கட்டல் - ஒடிந்த எலும்புகளை நேராக்கவும், வளைந்தவைகளை நிமிர்த்தவும், மரச்சட்டம் வைத்துத் தக்க கருவிகளால் கட்டுவது.

30. உறிஞ்சல் -  தேவை இல்லாத சீழ், இரத்தம் முதலியவைகளை அதற்குரிய கருவிகளைக் கொண்டு வாய் மூலம் உறிஞ்சி வெளியேற்றுவது.

31. குருதி வாங்கல் - சில நோய்களில் கெட்ட ரத்தம் தங்கி நிற்குமானால் ரத்தக் குழலைக் கீறியோ குத்தியோ ரத்தத்தை வாங்கி வெளியே விடுவது.

32. பீச்சு - மலம் வெளிப்படாமல் அடைபட்டு இருந்தால் அதை வெளியேற்ற மருந்து கலந்த நீரை ஆசனவாயில் பீச்சுவது. காது நோய்களிலும், ரண நோய்களிலும் பீச்சாங் குழல் உபயோகிப்பது உண்டு.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

1 comments:

Bogarseedan said...

nice post

Post a comment