எப்படி அட்டை விடுவது!

Author: தோழி / Labels: ,


அட்டை விடல் சிகிச்சை முறையில் இதுவரை முன் தயாரிப்புகள் மற்றும் அதற்கான பக்குவங்களை பார்த்தோம். இன்றைய பதிவில் சிகிச்சையின் முக்கிய கட்டமான அட்டையை பாதிக்கப் பட்ட உறுப்பில் எவ்வாறு விடுவது என்பதைப் பற்றி பார்ப்போம்.

பாதிக்கப் பட்ட உறுப்பின் பாதிப்பு மற்றும் அதன் வீக்கத்தை பொறுத்து அட்டைவிடலை தீர்மானிக்க வேண்டும். இந்த பாகத்தில் எப்படி அட்டையினை கடிக்க விட வேண்டும் என்பதைப் பற்றி அகத்தியர் பின் வருமாறு கூறுகிறார்.

அமிர்த பாகம் விஷபாகம்
அறிந்தே யட்டை தனைவிடுக
அமிர்தபாகத் தான வட்டை
தனை யிப்பால்நீ தான்விடுக
குமுத மலர்வாய் மடமானே
கொடிய விஷப்பா கத்தேற்றித்
திமிர மாசு பெண்ணுருவைத்
திறந்தே விடுக செப்பினரே.

முன்னே சொன்னோம் முழுவதும்
மொய்குழல் மாதேநீ கேளாய்
அன்னம பாலில் நீர்பெய்து
அயின்றாற் போல விஷமகலும்
இன்னஞ் சொல்லி லெண்விரலில்
உதிர மெல்லாம் வாங்கிவிடும்
பொன்னை யணியும் மேனியளே
மேலும் புகலக் கேளாயே.

நீர் நிறைந்த ஒரு சிறு குடுவையில் அட்டையை விட்டு அந்த குடுவையின் வாயை அட்டை விட வேண்டிய இடத்தில் கவிழ்த்து நீர் வெளியேறாத வண்ணம் பிடித்தல் வேண்டும். அப்போது அட்டை நோயுள்ள இடத்தைப் பிடித்துக் கொள்ளும். 

ஒரு வேளை மேற்சொன்ன முறையில் அட்டை கவ்விப் பிடிக்காவிட்டால் அந்த அட்டையை ஒரு சுத்தமான வெண் துணியில் எடுத்து விட்டு, பாதிக்கப் பட்ட உறுப்பினை மறுபடியும் துடைத்துப் பாலைத் தடவி அதன் மேல் அட்டையை விட அது பற்றும் என்கிறார்.

ஒருவேளை இந்த இரண்டு முறையிலும் அட்டை பிடிக்கா விட்டால் பாதிக்கப் பட்ட இடத்தில் சிறு கூரிய கத்தியால் மேலாகக் கீறிவிட குருதி சற்றே கசியும். அவ்வாறு கசிகின்ற குருதியை அவ்விடத்திலேயே தடவிவிட்டு அதன்மீது அட்டையை விட விரைவில் பற்றிக் கொள்ளுமாம்.

அட்டை விட்டாயிற்று, இனி இந்த சிகிச்சை நிறைவேறியதை அறிவது எப்படி?, சிகிச்சை முடிந்த பின்னர் அட்டையை எடுப்பது எப்படி?

விவரங்கள் நாளை.....

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

1 comments:

Unknown said...

sirai mookkadappukku nivaranam kuraum

Post a comment