சித்தர்கள் அருளிய உடற்கூறியல் தொடர்ச்சி...

Author: தோழி / Labels:

உடற்கூறியலில் சித்தர் பெருமக்கள் முன் வைக்கும் முதல் ஆச்சர்யமான தெளிவு,எந்த ஒரு மனிதனின் உடம்பும் அவரது கையால் அளக்க எட்டு சாண் உயரமும், நான்கு சாண் பருமனும், தொன்னூற்றி ஆறு விரற்கடை பிரமாணமும் கொண்டதாக இருக்குமாம்.இது வேறெந்த மருத்துவ முறையின் உடற்கூறியலும் சொல்லாத ஒரு செய்தி.

வாருங்கள், இன்றைய பதிவில் நமது உடற்கூறில் அடங்கியிருக்கும் தொன்னூற்றி ஆறு கூறுகளைப் பற்றி பார்ப்போம்.இவை அனைத்தும் இருபது வகைகளில் அடங்கி இருக்கிறது.

அறிவு (1)
இருவினை(2)
நல்வினை
தீவினை
மூவாசைகள்(3)
மண்
பொன்
பெண்
அந்தக் கரணங்கள்(4)
மனம்
புத்தி
சித்தம்
அகங்காரம்
பஞ்சபூதங்கள்(5)
பிருதிவி - (பூமி - நிலம் - மண்)
அப்பு - (ஜலம் - நீர் - புனல்)
தேயு - (அக்னி - நெருப்பு - அனல்)
வாயு - (கால் - காற்று - கனல்)
ஆகாயம் ( வெளி - வானம் - விசும்பு)
பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள்(5)
மெய்
வாய்
கண்
மூக்கு
செவி
பஞ்ச கன்மேந்திரியங்கள்(5)
வாக்கு (வாய்)
பாணி (கை)
பாதம் (கால்)
பாயுரு (மலவாய்)
உபஸ்தம்(கருவாய்)
பஞ்ச தன் மாத்திரைகள்(5)
சுவை (ரசம்)
ஒளி (ரூபம்)
ஊறு (ஸ்பரிசம்)
ஓசை (சப்தம்)
நாற்றம் (கந்தம்)
பஞ்ச கோசங்கள்(5)
அன்னமய கோசம்
பிராணமய கோசம்
மனோமய கோசம்
விஞ்ஞானமய கோசம்
ஆனந்தமய கோசம்
மூன்று மண்டலங்கள்(3)
அக்னி மண்டலம்
சூரிய மண்டலம்
சந்திர மண்டலம்
குணங்கள்(3)
ராஜஸம்
தாமசம்
ஸாத்வீகம்
மலங்கள்(3)
ஆணவம்
கன்மம்
மாயை
பிணிகள்(3)
வாதம்
பித்தம்
சிலேத்துமம்
ஏடனை(3)
லோக ஏடனை
அர்த்த ஏடனை
புத்திர எடனை
ஆதாரங்கள்(6)
மூலாதாரம்
சுவாதிஷ்டானம்
மணிபூரகம்
அனாகதம்
விசுத்தி
ஆஞ்ஞா
அவஸ்தைகள்(5)
சாக்கிரம் (நனவு)
சொப்பனம் ( கனவு)
சுழுத்தி (உறக்கம்)
துரியம் ( நிஷ்டை)
துரியாதீதம் (உயிர்ப்படக்கம்)
தாதுக்கள்(7)
இரசம்
இரத்தம்
மாமிசம்
மேதஸ்
அஸ்தி
மச்சை
சுக்கிலம் அல்லது சுரோணிதம்
ராகங்கள்(8)
காமம்
குரோதம்
லோபம்
மோகம்
மதம்
மாச்சரியம்
இடம்பம்
அகங்காரம்
தச நாடிகள்(10)
இடைகலை - (இடப்பக்க நரம்பு)
பிங்கலை - (வலப்பக்க நரம்பு)
சுமுழுனை - (நடுநரம்பு)
சிகுவை - (உள்நாக்கு நரம்பு)
புருடன் - (வலக்கண் நரம்பு)
காந்தாரி - (இடக்கண் நரம்பு)
அத்தி - ( வலச்செவி நரம்பு)
அலம்புடை - (இடச்செவி நரம்பு)
சங்கினி - (கருவாய் நரம்பு)
குகு - (மலவாய் நரம்பு)
தசவாயுக்கள்(10)
பிராணன் - உயிர்க்காற்று
அபாணன் - மலக் காற்று
வியானன் - தொழிற்காற்று
உதானன் - ஒலிக்காற்று
சமானன் - நிரவுக்காற்று
நாகன் - விழிக்காற்று
கூர்மன் - இமைக்காற்று
கிருகரன் - தும்மற் காற்று
தேவதத்தன் - கொட்டாவிக் காற்று
தனஞ்செயன் - வீங்கல் காற்று

ஆக மொத்தம் தொண்ணூற்றாறு கூறுகளைக் கொண்டது நமது உடல். பிரிதொரு சந்தர்ப்பத்தில் இவை பற்றி விரிவாக எழுதிட முயற்சிக்கிறேன்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

7 comments:

arul said...

good work

Godbless said...

Super!

ரசிகன் said...

அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் இவைகளை படித்திருக்கிறேன். மொத்தமாய், பறவை பார்வையில்.... அற்புதமான முயற்சி. வாழ்த்துக்கள்.

tamilvirumbi said...

Dear Thozi,
What siththars described about human constitution is perfectly alright while dealing with science.In some areas, science
is giving vague ideas.

sasi said...

is there any remedy for psoriasis in our siththarkal medicine

Sasikumar C said...

Fantastic thozhi...

narayananbalamoorthy said...

This only the human nature...

Post a comment