காந்தமும்,சித்தர்களும்!!

Author: தோழி / Labels:

காந்தம் என்பதன் பொதுப் பண்புகளை நேற்றைய பதிவில் பார்த்தோம்.இனி வரும் பதிவுகளில் காந்தங்கள் குறித்து சித்தர்களின் பாடல்களில் இருந்து திரட்டப் பட்ட தகவல்களைப் பார்ப்போம்.

ரசவாதத்தில் ஒரு அங்கமாக காந்தங்கள் பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றன. போகர் தனது “போகர் 7000” என்ற நூலில் காந்தத்தின் தன்மை, இயல்பு மற்றும் அதன் வகைகள் பற்றி பின் வருமாறு கூறியிருக்கிறார்.

"காந்தக் கல்லின் பேர் கருதக் கேளு
கருநிறமாம் வாயுவாம் காலனாகும்
சாந்தமாம் சனியனாம் தருநிற் பாஞ்சாம்
சாதகமாம் சாட்சியாஞ் சிற்சிவன்தான்
நுருந்தமா மோஞ்கியதோர் வன்னிதானா
மோங்கல் தனில் உற்பவித்த உத்தமந்தான்
நைந்தமா நயசுக்குள் குருவாய் நின்றோன்
நாடியதோர் பேரெல்லாம்ங் காந்தமாகும்"


- போகர் -

லோகாமான பாடாண மாகத் தானும்
நுணுக்கமாகப் பூமிமலை உற்ப விக்கச்
சுகமாகச் சிவன் தானும் சொல்லி விட்டார்
திவலையது தான் பொங்கி நிலமலை தன்னில்
காகமாய்த்தான் காந்தம் என்ற நாமம் ஆச்சு
பூகமாயப் பிராமுகந்தான் சும்ப கந்தான்
போரான கர்டிகந்தான் புகைநீ ராச்சே.
ஆச்சுதேபு கைநீர் தான் ஐந்து மாச்சு
அதன்விவரம் கற்காந்தம் ஊசிக் காந்தம்
பாச்சுதேதான் பச்சைக்காந்தம் அரக்குக் காந்தம்
பாங்கான மயிர்க்காந்தம் ஐந்துமாகும்


- போகர் -

போச்சுதே பிராமசுந்தான் லோகந் தன்னைப்
பிரமிக்கச் செய்விக்கும் சும்ப கந்தான்
ஏச்சுதேதான் லோகத்தை இழுத்துக் கொள்ளும்
இயலான கர்டிகந்தான் தூரப் போமே.
தூரவே தான் ஒட்டிவிடும் லோகந் தன்னைத்
திராவகந்தான் லோகத்தைத் தண்ணீ ராக்கும்
மாரவேதி ராவகந்தான் லோகந் தன்னில்
மயிர்போலே தொத்துவிக்கும் ஐந்து மாச்சு

- போகர் -

கருநிறமான இந்த கற்கள் இரும்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை தன்னகத்தே கவரும் தன்மையுடையது என்பதால் இவை காந்தக் கல் எனப்படுகிறது.

ஐந்து வகையான காந்தங்கள் இருப்பதாக கூறும் போகர், அவற்றின் பெயர்களை பின் வருமாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.அவை “கற்காந்தம்", “ஊசிக்காந்தம்”, “பச்சைக்காந்தம்”,“அரக்குக்காந்தம்”, “மயிர்காந்தம்” என்பதாம்.

இரும்பினை சுழற்றுவதால் அதனை சும்பகம் என்றும், இரும்புடன் ஒட்டிக் கொள்வதால் அதனை பிராமகம் என்றும், இரும்பை தள்ளும் தன்மை இருப்பதால் அதனை கடிகம் என்றும், உருக்கி வடிப்பதால் அதனை திராவகம் என்றும், ஒடித்தால் மயிர் போல் தெரிவதால் அதனை ரோமகம் என்று பெயரிடுகிறார்.

இவை இரும்பை ஒத்த குணங்களுடன் இருந்தாலும், இவை இரும்பினை விட மேலானதும், சிறந்ததும் ஆகும் என்கிறார் போகர்.

பதிவின் நீளம் கருதி நாளை தொடர்கிறேன்..

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

4 comments:

kimu said...

நல்ல ஆச்சரியமான புதிய தகவல்கள்.

tamilvirumbi said...

Dear Thozi,
Your explanation with reference to siththar
padalkal about magnet is a very good one.It is totally different from the way we have studied during our school and college days.
I am anticipating your next blog.Thanks a lot.

Lingeswaran said...

பதிவு காந்தம் போல சுண்டி இழுக்கிறது..

RAVINDRAN said...

நன்றி

Post a comment