தம்பனம் தொடர்ச்சி...!

Author: தோழி / Labels: ,


தான் நினைக்கிற எதையும் தன் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து அதனை முற்றிலுமாக செயலிழக்கச் செய்வதே தம்பனம் எனப் படுகிறது. இந்த முறையில் சித்தியடைய தேவையான முன் தயாரிப்புகளைப் பற்றி நேற்றைய பதிவில் பார்த்தோம்.

இன்று இந்த முறைக்கான யந்திரத்தினை அமைப்பது மற்றும் அதனைக் கொண்டு இந்த கலையில் சித்திடயையத் தேவையான தந்திரம் பற்றி பார்ப்போம்.

இந்த யந்திரத்தின் அமைப்பினைப் பற்றி கருவூரார் தனது பாடல்களில் பின்வருமாறு கூறுகிறார்.

தம்பனத்தின்போலுண்டோ மற்றசித்து
தாரணியில்கோடிவித்தை யாடலாகும்
நம்புகின்றோர்தனைக்காக்கும் நல்லசித்து
நலம்பெறலாமுன்மனதைச் சிவத்திலாக்கும்
அம்புவியிலன்பனென் றறைவேனையா
ஆச்சரியம்சித்தரென மறைத்துச்சொன்னார்
வம்பின்றிசொல்லுகிறேன் முன்போல்கண்ணே
வரைந்திடுவாயரைகளா மிருபத்தைந்தே.

ஐந்தான இருபத்தைந்தரையாய்க்கீரி
வழகாகவரைதோறுஞ் சூலம்போட்டு
பிந்தாமல்முதல்வரையில் வட்டம்போடு
சொந்தமாய்நடுவணையில் அறுகோணம்பார்
சுந்தரனேமறுவீட்டில் நாற்கோணம்பார்
பந்தமில்லாய்மறுவரையில் முக்கோணந்தான்
பதிந்துவிடுயறைதோறும் கோணந்தான்.

கோணங்களதனிலே சொல்லக்கேளு
கொற்றவனேநமசிவாய வென்றுபோடு
வேணபடி ஐம் - நம் - நம் லம்தானையா
வெகுசுருக்காய்சௌவும்என்ற பீஜம்போடு
நாணமுடன் அ - இ - உ - எ - ஒ - போடு
நாயகனே ஐயும் - கிலியும் சௌவும் றீயும்
கோணமதில்போட்டுவிடு ஸ்ரீயும்தன்னை
கோணமலிவையெல்லாஞ் சொல்லக்கேளே.

சொல்லக்கேள் நடுவணையை முன்போல்மாறு
சொற்பெரியவரைதோரும் பிடித்துமாறு
நல்லவனேமுதல்வரையில் ஒன்பதையா
நாடுவாய்மறுவரையில் பதினொன்றாகும்
கல்லுவாய்நடுவாயில் நாலதமாகும்
கழறாதேமறு விட்டில் பதினைந்தப்பா
வெல்லுவாய்க்கடைவிட்டில் பனிரெண்டாகும்
விவரமாய்நாலாவ தணையைமாறே.


இந்த பாடல்களில் குறிப்பிடப்பட்ட படி யந்திரத்தினை எழுதினால் கீழே உள்ளதைப் போல அமையும்.


இனி இந்த யந்திரத்தினைக் கொண்டு பூசை செய்திடும் முறையினைப் பார்ப்போம். தம்பன சித்திக்கான யந்திரத்தினை செப்பு அல்லது வெள்ளித் தகட்டில் கீறிட வேண்டுமாம்.

குருவின் அனுமதியோடு ஒரு திங்கட் கிழமையில் பச்சைப் பட்டு உடுத்தி, தாமரை மணிகளால் ஆன மாலையினை அணிந்து கொண்டு பலா மரத்தின் பலகையினால் ஆன ஆசனத்தில் கிழக்கு முகமான் அமர வேண்டும்.

பின்னர் பச்சைப் பட்டு துணியின் மீது யந்திரத்தை இருத்தி தம்பன சித்திக்கான மூல மந்திரமான, “ஓம் நமசிவய ஐயும் கிலியும் சவ்வும் சுவாகா” என்கிற மந்திரத்தை கவனக் குவிப்போடு 108 முறை செபித்து தாமரை மலர்களால் அர்ச்சிக்க வேண்டுமாம்.இப்படி ஒரு மண்டலம் செபித்து வர தம்பனம் சித்திக்கும் என்கிறார் கருவூரார்.

ஆச்சர்யமான தகவல்தானே!

நாளைய பதிவில் மற்றொரு மாந்திரிக முறை பற்றி பார்ப்போம்..

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

1 comments:

tamilvirumbi said...

Dear thozi,
Thanks a lot for your appreciable effort.

Post a comment