மோகனம் தொடர்ச்சி..!

Author: தோழி / Labels: ,


மாந்திரிகத்தின் படி நிலைகளில் ஒன்றான மோகனத்தில் சித்தி பெறுவதற்கு தேவையான முன் தயாரிப்புகளைப் பற்றி முந்தைய பதிவில் பார்த்தோம். அந்த வகையில் மோகனத்திற்கான யந்திரம் பற்றியும் அதனைக் கொண்டு சித்தி பெறும் தந்திரம் பற்றியும் இன்றைய பதிவில் பார்ப்போம்.

இந்த யந்திரத்தை எவ்வாறு அமைத்திட வேண்டுமென கருவூரார் தனது பாடலில் பின்வருமாறு கூறியிருக்கிறார்.

"நன்றாகச்சொல்லுகிறேன் முன்போலையா
நயமாகஇருபத்தைந் தரைதான்கீறி
குன்றானசிவயநம வென்றுபோட்டு
கொற்றவனே சிகாரத்தில் சவ்வும்போடு
பன்றானவகாரத்தில் றீயும்போடு
பாலகனேயகாரத்தில் ஸ்ரீயும்போடு
நன்றானநகாரத்தில் ஐயும்போடு
நலமானமகாரத்தில் கிலியும்போடே.

"போடேநீ உ - எ - ஒ - அ - இ - போடு
பொலிவான நம் - லம் சௌவும்போடு
ஆடேநீ ஐம் - ஈம் தானேபோடு
அரகராமூன்றா தணைபிடித்து
ஓடாதேயரைதோறும் மாறிக்கொள்ளு
ஒகோகோமுதல்வரையில் நாலுபோடு
வாடாதேமறுவரையில் பதினைந்தையா
வாகுடனேமறுவீட்டில் பனிரண்டாமே."

"ஆமேதான்மறுவரைய லொன்பதாகும்
ஆகாகாமறுவீட்டில் பதினொன்னறாகும்
ஆமேதானாலாவ தணைபிடித்து
அப்பனேயரைதோறு மாறிக்கொள்ளு
ஆமேதான் முதல்வரையில் கோணமாறு
அய்யனே மறுவரையில் நாலுகோணம்
ஆமேதான்மறுவீட்டில் மூன்றுகோணம்
அன்பனேமறுவணையில் வட்டம்போடே."

"வட்டம்பின்மறுவீட்டில் கோணமைந்து
வரிசையுடன்நான்போட்டு சொல்லக்கேளு
திட்டமாய்மூன்றாவ தணையாறு
திறமாகும்யந்திரத்தின் பெருமையையா
நட்டமிலையான் சொன்ன லயணஞ்செய்யின்
நலமானவித்தையடாநன்றாய்ப்பாரு
கட்டளையிட்டேனே யுன்றனக்கு
கழறாதேமோகனத்தின் பெருமைதானே."


இந்த பாடல்களில் குறிப்பிடப்பட்ட யந்திரத்தின் மாதிரி வரை படம் இது.
குருவருளோடு கூடிய ஒரு செவ்வாய்க் கிழமை நாளில் மிளகு மணிகளால் ஆன மாலை அணிந்து கொண்டு, மாம் பலகையால் ஆன ஆசனத்தில் தென்கிழக்கு திசை நோக்கி அமர்ந்திருந்து செப்பு அல்லது வெள்ளி தகட்டில் கீறிய யந்திரத்தினை மஞ்சள் பட்டுத் துணியில் வைத்து மோகன மூலமந்திரத்தை அந்தி சந்தி வேளைகளில் 108 தடவை வீதம் ஒருமண்டலம் செபித்து முல்லை மலர்களால் யந்திரத்தை அர்ச்சித்துவர சித்தியாகுமாம் என்கிறார் கருவூரார்.

அடுத்த பதிவில் மற்றுமொறு மாந்திரிக முறை பற்றி பார்ப்போம்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...


மோகனம்

Author: தோழி / Labels:


சித்தர்களின் மாந்திரிகத்தில் அட்டமா சித்துக்களாய் சொல்லப் படும் எட்டுப் படி நிலைகளில் ஒன்றான “மோகனம்” பற்றி இன்றைய பதிவில் காண்போம்.

மோகனம் என்பது பிறறை தன் மீது மோகம் கொள்ளச் செய்வது ஆகும். மற்ற பிற மாந்திரிக முறைகளைப் போலவே இந்த முறையும் காலம் காலமாய் ரகசியமாகவே பேணப் பட்டு வருகிறது. தகுதியான உடல் மற்றும் மனபக்குவம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே இதனை முயற்சிக்க வேண்டும்.தேவையற்ற எதிர் விளைவுகளை தவிர்க்க குருமுகமாக பயில்வதே சிறப்பு.

மற்ற மாந்திரிக முறைகளைப் போலவே இந்த முறைக்கும் நிறைய முன் தயாரிப்புகள் அவசியமாகிறது. ஏற்கனவே அவை பற்றி முந்தைய பதிவுகளில் குறிப்பிட்டிருந்தாலும் வாசிப்பின் சுவாரசியம் கருதி மீண்டுமொறு முறை நினைவு படுத்திட விரும்புகிறேன்.

மோகன முறையில் சித்தியடைய இந்த பயிற்சியினை ஒரு செவ்வாய் கிழமையே துவங்கிட வேண்டும்.

மோகனத்திற்கான அதி தேவதை “அக்கினி” ஆகும்.

மிளகுமணியிலான மாலையினை செபிக்கவும், அணியவும் பயன்படுத்திட வேண்டும்.

மோகனத்திற்கான மூல மந்திரம் “ஓம் மசிவயந கிலியும் சவ்வும் ஸ்ரீயும் சுவாகா”

மாமரத்தின் பலகையினை அமரும் ஆசனமாக பயன்படுத்திட வேண்டும்.

தென்கிழக்கு திசையை நோக்கி அமர்ந்தே இந்த பூசைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

முல்லை மலரை பூசைக்கு பயன் படுத்திட வேண்டும்.

உடலில் அணியவும், மூலகத்திற்கு அணிவிக்கவும் மஞ்சள் நிற பட்டாடையினை பயன்படுத்த வேண்டும்.

இத்தனைக்கும் பிறகு மிக முக்கியமான மோகனத்திற்கென பிரத்யேகமாக அருளப் பட்ட யந்திரம் வேண்டும். இந்த யந்திரமானது வெள்ளி அல்லது செப்பு தகட்டில் கீறப்பட வேண்டும். இந்த யந்திரத்தை அமைக்கும் முறையினையும், அதைக் கொண்டு செய்திட வேண்டிய பூசை முறைகளைப் பற்றி அடுத்த பதிவில் காண்போம்.

காத்திருங்கள்!!

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...


வசியம் தொடர்ச்சி...!

Author: தோழி / Labels: , ,


வசிய முறையில் சித்தியடைய மந்திரம், யந்திரம் மற்றும் இவற்றை பிரயோகிக்கும் தந்திரம் அவசியமென முந்தைய பதிவில் பார்த்தோம். அந்த வகையில் முக்கியமான யந்திரத்தை எப்படி அமைத்திட வேண்டும் மற்றும் இதனை எவ்வாறு பயன் படுத்திட வேண்டும் என்பதை இன்றைய பதிவில் பார்ப்போம்.

வசிய முறைக்கு பயன்படுத்த வேண்டிய யந்திரத்தினை அமைக்கும் முறையினைப் பற்றி கருவூரார் தனது பாடலில் பின்வருமாறு கூறுகிறார்.


"தானேதானாறுவகை நேரேகீறி
தண்மையாயாறுவரை குறுக்கேகீறி
கோனேகேளிருபத்தைந் தரையுமாச்சு
கொற்றவனேயரைதோரும் பீடங்கேளு
தேனேபார் முதல்வரையில் நாற்கோணந்தான்
தெளிவாகமருவரையில் முக்கோணந்
மானே நான் சொல்லுகிற ணன்டைவீட்டில்
மத்திடுவாய்வட்டமதை போடுபோடே"

"போடே நீயடுத்தவரை யைங்கோணம்பார்
பொன்னவனேயறுகோண படுதத்வீடு
நாடேநீநடுவணையைப் பிடித்துமாறு
நாயகனேயரைதோறும் மாறிக்கொள்ளு
வாடாதேவயநமசி யென்றுபோடு
வகையாகநடுவணையை முன்போல்மாறு
தேடாதேவகாரத்தில் றீயும்போடு
தெளிவாகயகராகத்தில் ஸ்ரீயும்போடே"

"ஸ்ரீயும்போட்டானவுடன் சொல்லக்கேளு
திகழானநகாரத்தில் ஐயும்போடு
நீயுமேமகாரத்தில் கிலியும்போடு
நேர்மையாய்சிகரத்தில் சௌவும்போடு
வாயுள்ளோய் எ - ஒ - அ - இ - உ - போடு
வாகாகவகாரத்தில் லம்தானையா
மாயுள்ளவளரென்சீஷா வகுக்கக்கேண்மோ
மைந்தனேயகாரத்தில் சௌவும்போடே"

"போட்டவுடன் நகாரத்தில் ஐம்தானப்பா
பொன்னவனேமகாரத்தில் ஈம்தான்போடு
நாட்டுவாய்ச்சிகாரத்தில் நம்தானையா
நலமாகப்போட்டுமல்லோ நவிலக்கேளு
தாட்டிகமாயிவையெல்லாங் கோர்வையாக
தப்பாமலரைதோரும் வரைந்துகொண்டு
காட்டுவேன்நடுவணையை முன்போல்மாறு
கருத்தகவரைதோறு மிப்படிப்படியேமாறே"


இந்த பாடல்களின் படி யந்திரத்தினை கீறினால் கீழே உள்ள படத்தில் இருப்பதைப் போல யந்திரம் இருக்கும்.இப்போது நமக்கு தேவையான அனைத்து முன் தயாரிப்புகளும், உபகரணங்களும் தயாராகி விட்டது.வாருங்கள் வசிய சித்தி பெறுவதற்கான செயல் முறையினை(தந்திரம்) பார்ப்போம்.

குருவருளை வேண்டி அவரின் மேலான அனுமதியுடன் ஒரு ஞாயிற்று கிழமை நாளில் நீராடி, செம்பட்டு ஆடை அணிந்து வடகிழக்கு திசையை நோக்கி வில்வ மரத்தினாலான ஆசனத்தில் அமர்ந்துகொண்டு, முன்னால் செம்பட்டிலான துணியில் யந்திரத்தை வைத்து; வசிய மூல மந்திரமான “ஓம் யநமசிவ அரிஓம் ஐயும் கிலியும் சுவாகா” என்ற மந்திரத்தை செபித்தவாறே மல்லிகை மலர்களால் யந்திரத்தை 108 தடவை அர்ச்சிக்க வேண்டும் என்கிறார். இதனை காலை மாலை என இரு வேளையும் ஒரு மண்டலம் தொடர்ச்சியாக செய்து வர வசியம் சித்திக்குமாம்.

ஆச்சர்யமான தகவல்கள்தானே!, அடுத்த பதிவில் மற்றொரு மாந்திரிக முறையுடன் சந்திக்கிறேன்.

காத்திருங்கள்!!
சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...


வசியம்.

Author: தோழி / Labels: ,

இதுவரையில் சித்தர்களின் மாந்திரிகம் பற்றிய அறிமுகம் மற்றும் அதற்கான முன் தயாரிப்புகளைக் குறித்து பார்த்தோம். இனிமேல்தான் இந்த தொடர் சுவாரசியமான பகுதிக்குள் பயணிக்க இருக்கிறது. ஆம், மாந்திரிகத்தின் எட்டு படிநிலைகளை பற்றி இனி வரும் நாட்களில் பார்ப்போம்.

நண்பர்களே!, மாந்திரிகத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் விளைவுகள் இதுவரை அறிவியல் ரீதியாக நிரூபிக்கப் படவில்லை. மேலும் இம்மாதிரியான கலைகளை போலியான அறிவியல்(Pseudo Science) என்று நவீன அறிவியல் நிராகரிக்கிறது. எனவே இந்த கலையில் தவறான முன்னெடுப்புகள் அல்லது முயற்சிகள் தேவையற்ற எதிர்விளைவுகளையும், பாதிப்புகளையும் உண்டாக்கி விடக் கூடும்.

ஆகவே தகுதியான குருவின் வழிகாட்டுதல் இல்லாத பட்சத்தில் யாரும் இவற்றை முயற்சிக்க வேண்டாம். இங்கே பகிரப் படும் தகவல்கள் அனைத்தும் காலத்தால் அழிந்து கொண்டிருக்கும் சித்தர் பெருமக்கள் அருளிய தகவல்களை ஆவணப் படுத்தி, அனைவருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு சிறு முயற்சி மட்டுமே!.

மாந்திரிக வரிசையில் இன்று முதலாவதாக வசியம் பற்றி பார்ப்போம். வசியம் என்பது ஒரு மனிதனை அல்லது மனிதர்களை தன் வயப்படுத்தி, தனது இச்சைகளுக்கு ஏற்ப அவரை அல்லது அவர்களை ஆட்டுவிப்பதாகும். தேவைகளைப் பொறுத்து இந்த வசியம் எட்டு பிரிவுகளாக அறியப் படுகிறது. அவை “ஜனவசியம்”, “ராஜவசியம்”, “புருஷவசியம்”, “ஸ்திரிவசியம்”, “மிருகவசியம்”, “தேவவசியம்”, “சத்துருவசியம்”, “லோகவசியம்” என அறியப் படுகிறது. இவற்றிற்கென தனித்த்துவமான செயல்முறைகள் சித்தர்களின் பாடல்களில் கூறப் பட்டிருக்கின்றன.

எந்த ஒரு மாந்திரிக முறையிலும் சித்தியடைய மந்திரம், யந்திரம் மற்றும் அதனை பிரயோகிக்கும் தந்திரம் ஆகிய மூன்றும் ஒன்றினைவது அவசியமாகிறது. இது தொடர்பான முன் தயாரிப்புகளைப் பற்றி முந்தைய பதிவுகளில் பார்த்திருக்கிறோம். இருப்பினும் வாசிப்பின் வசதி கருதி மீண்டுமொரு தடவை வசிய முறைக்கான முன் தயாரிப்பு தகவல்களை மீண்டுமொரு முறை இங்கே தருகிறேன்.

வசிய முறையில் சித்தியடைய பயிற்சியினை ஒரு ஞாயிற்றுக் கிழமையில் துவக்கிட வேண்டும். மந்திர உச்சாடனத்தின் போது உருத்திராட்ச மணி மாலையினை பயன் படுத்திட வேண்டும். வட கிழக்கு திசையினை நோக்கியாவாறு, வில்வ மரத்தினால் ஆன பலகையை ஆசனமாக பயன் படுத்தி அமர வேண்டும். வசியத்திற்கான அதிதேவதை ஈசன், மல்லிகை மலரை பூசைக்கு பயன்படுத்திட வேண்டும்.

செம்பட்டு ஆடையை அணிவதற்கும்,அணிவிப்பதற்கும் பயன் படுத்திட வேண்டும். வசிய முறைக்கான மூல மந்திரம் “ஓம் யநமசிவ அரிஓம் ஐயும் கிலியும் சுவாகா”. வெள்ளி அல்லது செப்புத் தகட்டில் கீறப்பட்ட யந்திரத்தை பயன்படுத்திட வேண்டுமாம். காலை, மாலை என இரு வேளைகளும் பூசைகளை செய்திட வேண்டும்.

எல்லாம் சரிதான் இந்த யந்திரத்தை எப்படி அமைப்பது?, அந்த யந்திரத்தை பயன் படுத்தி எவ்வாறு சித்தியடைவது?

விவரங்கள் அடுத்த பதிவில்...

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...


மாந்திரிகமும், முன் தயாரிப்பும்... தொடர்ச்சி!

Author: தோழி / Labels: ,

சித்தர்களின் மாந்திரிகம் ஆகக் கூடிய ஒழுங்குகளை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது. அவற்றை முறையாக கையாளுவதன் மூலமே தேவையான பலன்களை பெற்றிட முடியும் என சித்தர் பெருமக்கள் வலியுறுத்திக் கூறியிருக்கின்றன. அந்த வகையில் தேவையான சில முன் தயாரிப்புகளை பற்றி முந்தைய பதிவில் பார்த்தோம் அந்த வகையில் இன்று மாந்திரிக பயிற்சியின் போது அமர வேண்டிய ஆசனம், பூசைக்கு பயன் படுத்திட வேண்டிய மலர், உடுத்திட வேண்டிய ஆடைகளைப் பற்றி இன்றைய பதிவில் பார்ப்போம்.

மாந்திரீகத்தின் அடடமா சித்திகளையும் பெற விரும்புபவர்கள் அவற்றை செய்யும்போது அமரும் ஆசனம் எந்த மரத்தின் பலகையால் அமைந்திருப்பது சிறப்பானதாக இருக்கும் என்று புலிப்பாணிச்சித்தர் பின் வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்.

"தானெனபலா பலகை தம்பனந்தானென்ற
தன்மை பெரும் மாம் பலகை மோகனந்தான்
நானென்ற வில்வமது வசியமாகும்
நல்லபேய்த் தேத்தான் பேதன மதாகும்
கானென்ற எட்டி வித்துவேடணந்தான்
கண்மணியே அத்தியும்மா ரணமதாகும்
வானென்ற அழைப்பு வெண்நாவலாகும்
வளமாம் வெப்பாலை யுச்சாடனமாம் பாரே"


- புலிப்பாணிச் சித்தர் -

பலா பலகை - தம்பனம்
மாம் பலகை - மோகம்
வில்வம் - வசியம்
பேய்த்தேத்தான் - பேதனம்
எட்டிப்பலகை - வித்துவேடணம்
அத்திப்பலகை - மாரணம்
வெண்நாவல் - ஆக்ருசணம்
வெப்பாலை - உச்சாடனம்.


இதே வகையில் மாந்திரீகத்தின் அடடமா சித்திகளையும் பெற விரும்புபவர்கள் அவற்றை செய்யும் போது பூஜைக்கு பயன் படுத்த வேண்டிய மலர்களைப் பற்றி புலிப்பாணிச்சித்தர் பின் வருமாறு வகைப்படுத்துகிறார்.

"பாரப்பா மல்லிகை தான் வசியமாகும்
பகரரிய முல்லை மோகனமு மாகும்
ஆரப்பா தும்பையதுச் சாடனந் தான்
அப்பனே அரளியா கிருடணந் தான்
வாரப்பா காகணத்தி பிரிவுமாகும்
வளமான பேதனமூ மத்தம்பூ
நாரப்பா கடலைப்பூமாரணந் தான்
நலமான தாமரைதம் பனந் தானாமே"


- புலிப்பாணிச் சித்தர் -

மல்லிகை - வசியம்
முல்லை - மோகனம்
தும்பை - உச்சாடனம்
அரளி - ஆக்ருசணம்
காக்கனமலர் - வித்துவேடணம்
ஊமத்தம் - பேதனம்
கடலைமலர் - மாரணம்
தாமரை - தம்பனம்

இறுதியாக மாந்திரீக பயிற்சியின் போது அதனை செய்பவர்கள் அணிவதுடன் செய்யும் மூலங்களை அலங்கரிக்க வேண்டிய ஆடை வகைகளைப் பற்றி இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் புலிப்பாணிச்சித்தர்.

"ஆமப்பா செம்பட்டு வசியமாகும்
அப்பனே மஞ்சளது மோகனந்தான்
நாமப்பா பச்சையுந் தம்பனம தாகும்
நலமான வெள்ளையது பேதனந்தான்
காமப்பா கழுதை நிறம் வேடணந்தான்
கண்மணியுச் சாட னந்தான் பஞ்சவர்ணம்
வாமப்பா ஆந்தை வர்ணம் அழைப்பாகும்
வளமான கறுப்பு மாரணமாங் கேளே"

- புலிப்பாணிச் சித்தர் -

செம்பட்டு - வசியம்
மஞ்சள் பட்டு - மோகனம்
பச்சைப்பட்டு - தம்பனம்
வெள்ளைப் பட்டு - பேதனம்
கழுதைவண்ணப்பட்டு - வித்துவேடணம்
பஞ்சவர்ணபட்டு - உச்சாடனம்
ஆந்தைவண்ணப்பட்டு - ஆக்ருசணம்
கருப்பு வண்ணப்பட்டு - மாரணம்.

இத்துடன் முன் தயாரிப்புகள் நிறைவடைந்தன. இனி வரும் பதிவுகளில் ஒவ்வொரு மாந்திரிக வகையாக பார்ப்போம்...

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...


மாந்திரிகமும் முன் தயாரிப்பும்!

Author: தோழி / Labels: ,

சித்தர்கள் அருளிய மாந்திரிகத்தின் எட்டு நிலைகளைப் பற்றியும், அதன் மூல மந்திரங்களைப் பற்றியும், அந்த மந்திர உபாசனைகளை துவங்கிட வேண்டிய நாள் பற்றியும் முந்தைய பதிவில் பார்த்தோம். அந்த வரிசையில் இன்றைய பதிவில் இந்த பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளும் போது அமர வேண்டிய திசை, உடலில் அணிய வேண்டிய மாலைகள், செபிப்பதற்கு பயன்படுத்த வேண்டிய மாலைகள் பற்றி இன்றைய பதிவில் காண்போம்.

இந்த தகவல்கள் யாவும் புலிப்பாணி சித்தரின் பாடல்களில் இருந்து திரட்டப் பெற்றவை. மாந்திரீகத்தின் அடடமா சித்திகளையும் பெற விரும்புபவர்கள் அவற்றை செய்யும்போது செய்பவர்கள் நோக்கி இருக்க வேண்டிய திசைகளையும் அதன் அதி தேவதைகளைப் பற்றியும் புலிபாணி சித்தர் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்.

"நாமேதான் ஈசான்யம் வசியமாகும்
நலமான அக்கினிமோ கனமாம்பாரு
தாமே தான் நிருதியிலுச் சாடனந்தான்
தலமை பெரும் இந்திரன்தம் பனமதாகும்
வாமே தான் எமன் மாரண மதாகும்
வளமான வருணனது அழைப்பாம் பாரு
காமே தான் வாயு விடத்து வேடணந்தான்
கனமான குபேரன் பேதனமாம் செய்ய"


- புலிப்பாணிச் சித்தர் -

கிழக்கு - இந்திரன் - தம்பனம்
தென்கிழக்கு - அக்கினி - மோகனம்
தெற்கு - எமன் - மாரணம்
தென்மேற்கு - நிருதி - உச்சாடனம்
மேற்கு - வருணன் - ஆக்ருசணம்
வடமேற்கு - வாயுதேவன் - வித்வேடணம்
வடக்கு - குபேரன் - பேதனம்
வடகிழக்கு - ஈசன் - வசியம்

இதைப் போலவே மாந்திரீகத்தின் அடடமா சித்திகளையும் பெற விரும்புபவர்கள் அவற்றை செய்யும்போது அணிய வேணிய மாலைகளையே ஜெபம் செய்யும் போது பயப்படுத்த வேண்டுமாம். மாந்திரிக நிலைகளுக்கு ஏற்ப இவை மாறுபடும் என்றும் அது பற்றிய தகவல்களை புலிபாணி சித்தர் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்.

"செய்யவே ருத்திராட்சம் வசியமாகும்
செயலான மிளகுமணி மோகனந்தான்
அய்யவே துளசிமணி உச்சாடனம்
அப்பனே தாமரை தம்பனமாம் பாரு
நையவே நாகமணி மாரணந்தான்
நலமான சங்குமணி மாரணந்தான்
வையவே யெட்டிமணி வித்துவேடணம்
வளமான பேதனம் வெண்முத்து தானே"


- புலிப்பாணிச் சித்தர் -

உருத்திராட்சம் - வசியமாகும்
மிளகுமணி - மோகனந்தான்
துளசிமணி - உச்சாடனம்
தாமரைமணி - தம்பனம்
நாகமணி - மாரணம்
சங்குமணி - ஆக்ருசணம்
எட்டிமணி - வித்துவேடணம்
வெண்முத்து - பேதனம்.

மாந்திரிக பயிற்சியின் போது அமர வேண்டிய ஆசனங்கள், பூசைக்கு பயன் படுத்திட வேண்டிய மலர்கள் மற்றும் ஆடை வகைகளைப் பற்றிய விவரங்களை அடுத்த பதிவில் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்..

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...


மாந்திரிகமும், மூல மந்திரங்களும்!

Author: தோழி / Labels: ,

தன்னிலை உணர்ந்து, முன் வினை தீர்த்து, மேலான பிறவா பேரின்ப நிலையினை அடைய உதவும் இரண்டு மார்க்கங்களில் ஒன்றுதான் சித்தர்களின் மாந்திரிகம் என்பதை பார்த்தோம். இந்த மாந்திரிகத்தின் எட்டு படி நிலைகளைப் பற்றியும், அதன் அடிப்படையான மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் வகையினைப் பற்றியும் முந்தைய பதிவுகளில் பார்த்தோம்.

தவிர்க்க இயலாத காரணங்களின் பொருட்டு கடந்த இரு வாரங்களாய் பதிவுகளை தினமும் பதிவேற்ற இயலவில்லை. இதன் பொருட்டே பழைய பதிவுகளைப் பற்றிய நினைவூட்டலுடன் ஒவ்வொரு புதிய பதிவினை துவங்கிட வேண்டியிருக்கிறது. இந்த நிலை அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு தொடரும். அனைவரும் பொறுத்தருள வேண்டுகிறேன்.

இன்று மாந்திரிகத்தின் எட்டு நிலைகளான வசியம், மோகனம், தம்பனம், உச்சாடனம், ஆக்ருசணம், பேதனம், வித்துவேடணம், மாரணம் ஆகிய எட்டு வகையான மாந்திரிக முறைகளுக்கு உரிய மூல மந்திரங்களை பற்றி பார்ப்போம். இந்த மந்திரங்கள் எப்போதும் குரு முகமாகவே பெறப் படுதல் வேண்டும்.

வெறும் தகவல்களை வைத்துக் கொண்டு எல்லோராலும் இந்த மாந்திரிக முறைகளில் தேர்ச்சி அடைந்து விட முடியாது. ஒருவரின் உடல் நிலை, மன நிலை, மன பக்குவம், கவனகுவிப்பு போன்றவைகளைப் பொறுத்தே இதனை கைகொள்ள முடியும். அத்தகைய ஒரு வழிநடத்துதல் மேன்மையான ஒரு குருவினால் மட்டுமே சாத்தியமாகும். அதன் பொருட்டே இந்த மூல மந்திரங்களையும், அவற்றை உச்சாடனம் செய்திடும் முறைகளும் குரு வழியாக பெற்றிட வேண்டுமென வலியுறுத்தப் படுகிறது. இப்படி பெறப் பட்டு சாதகம் செய்தால் மட்டுமே மந்திரம் சித்திக்கும் என சித்தர்கள் கூறியிருக்கின்றன.

இந்த பதிவில் எட்டு வகை மாந்திரிக வகைகளுக்கான மூல மந்திரங்களை தெரிந்து கொள்வோம்.

வசியம் - ஓம் யநமசிவ அரிஓம் ஐயும் கிலியும் சுவாகா.

மோகனம் - ஓம் மசிவயந கிலியும் சவ்வும் ஸ்ரீயும் சுவாகா.

தம்பனம் - ஓம் நமசிவய ஐயும் கிலியும் சவ்வும் சுவாகா.

உச்சாடனம் - ஓம் வயநமசி ஸ்ரீயும் அரிஓம் ஐயும் சுவாகா.

ஆக்ருசணம் - ஓம் வசிமநய ஸ்ரீயும் சவ்வும் கிலியும் சுவாகா.

பேதனம் - ஓம் யவசிமந அரிஓம் ஸ்ரீயும் சவ்வும் சுவாகா.

வித்துவேடணம் - ஓம் நமசிவய ஐயும் கிலியும் ஸ்ரீயும் சுவாகா.

மாரணம் - ஓம் சிவயநம சவ்வும் ஸ்ரீயும் அரிஓம் சுவாகா.


இப்படி பெறப்பட்ட இந்த மூல மந்திரங்களை குறிப்பிட்ட நாளில்தான் உச்சாடனம் செய்திட துவங்க வேண்டுமாம். இதைப் பற்றி புலிப்பாணி சித்தர் பின்வருமாறு கூறுகிறார்.

"காணப்பா ஞாயிறதில் வசியமாகும்
கண்மணியே செவ்வாய்மோ கனமுமாகும்
தாணப்பா வியாழனுமுச் சாடனந்தான்
தகமைபெரும் திங்கள் தம்பனமாம் பாரு
வாணப்பா புதனில் மாரண மதாகும்
வண்மைவெள்ளி வாரமதி லழைப்பதாகும்.
நாணப்பா சனியில் வித்து வேஷணந்தான்
நலமான ஞாயிறுபே தனந்தானாமே"


- புலிப்பாணிச் சித்தர் -

ஞாயிறு - வசியம் மற்றும் பேதனம்

திங்கள் - தம்பனம்

செவ்வாய் - மோகனம்

புதன் - மாரணம்

வியாழன் - உச்சாடனம்

வெள்ளி - ஆக்ருசணம்

சனி - வித்துவேடணம்

ஆச்சர்யமான தகவல்கள்தானே!!

மேலதிக விவரங்களுடன் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேன்..
சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...


மாந்திரிகமும்!, மந்திர உச்சாடனமும்!!

Author: தோழி / Labels:

இது வரையில் சித்தர்கள் மாந்திரிகம் என்பது பிறவா பேரின்ப நிலைக்கான ஒரு மார்க்கம் என்பதை பார்த்தோம். மேலும் இந்த மாந்திரிகமானது எட்டு பிரிவுகளைக் கொண்டது என்பதையும், அவை முறையே வசியம், மோகனம், தம்பனம், உச்சாடனம், ஆக்ருசணம், பேதனம், வித்துவேடணம், மாரணம் என எட்டு பிரிவுகளை உடையது என்றும் பார்த்தோம்.

மாந்திரிகத்தில் மந்திரமே அடிப்படையானது ஆகும்.இந்த மந்திரத்தை எவ்வாறு கையாளுகிறோம் என்பதே மாந்திரிகத்தின் ஆதாரமாகிறது. இத்தனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் முறையினையே உச்சாடனம் என்கிறோம். இந்த உச்சாடனங்கள் என்பவை கூட நான்கு வகையானவை என்கின்றனர் சித்தர்கள்.இவை ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமான நோக்கங்களுக்காக பயன் படுத்தப் பட்டிருக்கின்றன. அவை உரை, மந்தம், மானதம், சுத்த மானதம் என நான்கு வகையாக கூறப்பட்டிருக்கிறது.

சித்தர் பெருமக்கள் கைக்கொண்ட இந்த நான்கு வகை உச்சாடனங்களைப் பற்றிய அறிமுகத்தினை இன்றைய பதிவில் காண்போம்.

உரை (கூவிச்சொல்லுதல்)

உரத்த குரலில் பலரும் கேட்டிடும் வண்ணம் மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் முறையே “உரை” எனப் படுகிறது. இது தன்னளவில் மட்டுமே பயன் தருமாம். அல்லது யாருடைய பெயரை குறிப்பிட்டு சொல்கிறோமோ அவர்களுக்கு பலனளிக்குமாம். கோவில்களில் இறைவனுக்கு நாம் அர்ச்சனை செய்யும் போது அர்ச்சகர் நம்முடைய பெயர் மற்றும் விவரங்களை கேட்பது இந்த அடிப்படையில்தான்.

மந்தம் (உதட்டுக்குள் சொல்லுதல்)

இது உச்சரிப்பவரின் காதுகளுக்கு மட்டுமே கேட்கும் படி உதடுகளுக்குள் சொல்லும் முறை. இது தன்னளவிலும் தன்னைச் சூழ உள்ளவர்களுக்கும் பலனளிக்கும் விதமாக அமையுமாம். இத்தகைய உச்சாடன முறை “மந்தம்” எனப்படுகிறது.

மானதம் (மனதளவில் நினைத்தல்)

சப்தம் எதுவும் எழுப்பிடாமல், உதடுகளை முடியபடி மனதினால் மந்திரத்தை நினைக்கும் முறையே “மானதம்” எனப்படும். இந்த வகை உச்சாடனத்தினால் மந்திரத்தை நினைப்பவருக்கும், அவரைச் சூழ உள்ளவர்களுக்கும் அதைத் தாண்டிய சகல ஜீவராசிகளுக்கும் பலன் உண்டாகுமாம். இத்தகைய மந்திர உச்சாடனத்தில் கவனக்குவிப்பு பெரும் பங்கு வகிக்கும்.

சுத்த மானதம் (உழ்குதல்)

இந்த வகை உச்சாடனத்தில் மந்திரங்களின் உண்மையான பொருள் மற்றும் அவற்றின் உயிரோட்டம்,தத்துவம் போன்றவற்றின் அருமைகளை உணர்ந்து அவற்றை உயிர்ப்புடன் ஏற்றி உழ்குதல் “சுத்த மானதம்” எனப்படுகிறது. இது மிகவும் உயரிய நிலைக்கான உச்சாடனம் ஆகும். இத்தகைய ஒரு உச்சாடனம் இறவா பெருவாழ்வை அளிக்கும். மேலும் இதன் மூலம் கிடைக்கும் சக்தியானது பிறருக்கு வழங்கக் கூடியதாகவும் இருக்குமாம்.

சுவாரசியமான தகவல்கள்தானே!!

அடுத்த பதிவில் சித்தர்களின் எட்டு வகையான மாந்திரிக முறைகளுகு உரிய மூல மந்திரங்களைப் பற்றி பார்ப்போம்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...


சித்தர்களின் மாந்திரிகம் ஏன்?, எதற்கு?

Author: தோழி / Labels:


சித்த நிலை என்பது பிறவா பேரின்ப நிலையே ஆகும். இத்தகைய உயர் நிலையினைப் பற்றியும், அதனை அடைந்திடும் படி நிலைகளைப் பற்றியும் முந்தைய பதிவுகளில் பார்த்திருக்கிறோம். பிறவா பேரின்ப நிலை என்பது எல்லோருக்கும் சாத்தியமாகாது. தன் முனைப்பும்,குருவருளும் ஒருங்கே வாய்க்கப் பட்ட்வர்களுக்கே இந்த அனுபவம் சாத்தியமாகும். பதஞ்சலி முனிவர் அருளிய இந்த யோக நிலைகளைப் பற்றி வாசிக்க விரும்புவோர் இந்த இணைப்பில் சென்று வாசிக்கலாம்.

எல்லாம் சரிதான்!, மாந்திரிகத்துக்கும் இதற்கும் என்ன தொடர்பு என்கிற கேள்வி உங்களுக்கு வந்திருக்கும். சித்த நிலை எய்திட இந்த யோக நிலைகள் ஒரு மார்க்கம் என்றால், மற்றொரு மார்க்கம் மாந்திரிகம். ஆம்!, மாந்திரிகத்தின் மூலம் சித்த நிலையினை அடைந்திட முடியுமென்கின்றனர் சித்தர் பெருமக்கள்.
பதஞ்சலி யோகசூத்திரத்தில் பிறவா பேரின்ப நிலையை எய்திட எட்டு படிநிலைகள் இருப்பதைப் போல மாந்திரிகத்திலும் எட்டு நிலைகளை சித்தர்கள் அருளியிருக்கின்றன. இவற்றை மாந்திரிக அட்டமாசித்து என்கின்றனர்.

அவை...

வசியம்.
மோகனம்.
தம்பனம்.
உச்சாடனம்.
ஆக்ருசணம்.
பேதனம்.
வித்துவேடணம்.
மாரணம்.

இந்த எட்டு நிலைகள் ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமான நோக்கங்களை முன் வைக்கின்றன. இவை பற்றி இனி வரும் பதிவுகளில் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு படி நிலையும் மிகுந்த கவனத்துடன் தகுந்த குருவின் வழிகாட்டுதலுடன் மேற்கொள்ளா வேண்டுமாம். அவ்வாறு செய்வதன் மூலமே இந்த நிலைகளை சித்தியடைய முடியும் என்கிறனர்.

மந்திரங்களை சரியான வகையில் உச்சரிப்பதன் மூலமும், அதன் வாயிலாக கிடைக்கப் பெறும் மந்திர சக்தியைக் கொண்டு யந்திரங்களை சக்தியூட்டுவதன் மூலமாக இந்த கலையின் அடிப்படைகள் முன் வைக்கப் படுகின்றன. இந்த மந்திர, எந்திர சடங்கு முறைமைகளின் தொகுப்பே சித்தர்களின் மாந்திரிகம் எனப் படுகிறது.

சித்தர்களின் மாந்திரிகம் மேலதிக தகவல்களுடன் நாளைய பதிவில் சந்திக்கிறேன்.


சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...


சித்தர்களின் மாந்திரிகம் - ஓர் அறிமுகம்!

Author: தோழி / Labels:

மாந்திரிகம் என்பது தேவைகளின் அடிப்படையில் ஆன ஒரு நுட்பம் மட்டுமே. அவசிய அவசரங்கள் இருந்தால் மட்டுமே அவற்றை நாடவும், கைகொள்ளவும் வேண்டும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கலையினை அறிந்து தெளிந்து தேர்ந்தவர்கள் தங்களை ஒருபோதும் வெளிக் காட்டிக் கொள்ள மாட்டார்களாம். அத்தகைய சிறப்புடையவர்களை எளிதில் இனம் காண இயலாது என சித்தர் பெருமக்கள் கூறியிருக்கின்றனர்.

பழந்தமிழகத்தில் மாந்திரிகம் என்பது ஒரு தற்காப்பு கலையாகவே அறியப் பட்டிருந்தது. விலங்குகள், எதிரிகள், உடலை வாட்டும் நோய்கள் போன்றவற்றில் இருந்து காத்துக் கொள்ளும் உபாயமாகவே இருந்திருக்கிறது. காலப் போக்கில் மனிதர்களின் பேராசை இவற்றின் பயன்பாடுகளை இந்த கலையினை நிழலான காரியங்களின் பக்கம் திருப்பி விட்டிருக்க வேண்டும்.

கடந்த மூன்று பதிவுகளில் மாந்திரிகம் பற்றிய சில அடிப்படை தெளிவுகளை மட்டுமே பார்த்தோம்.இந்த அளவிளான அறிமுகங்களுடன் இந்த தொடரின் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்திடமாமென கருதுகிறேன். இந்து மரபியலின் அடிப்படையிலான மாந்திரிகம் பற்றி விவரிப்பதோ, விவாதிப்பதோ இந்த தொடரின் நோக்கமில்லை.

ஆம், சித்தகளின் மாந்திரிகம் பற்றி இனி வரும் பதிவுகளில் பார்ப்போம். மாந்திரிகம் என்பது சித்தரியலில் நன்கு வரையறுக்கப் பட்ட கருத்து வடிவமாக இருந்திருக்கிறது. அகத்தியர் துவங்கி பலரும் மாந்திரிகம் குறித்து விரிவாகவே அருளியிருக்கின்றனர்.

இந்த வகையில் அகதியர் பூஜாவிதி, அகதியர் மாந்திரீகம், அகத்தியர் அட்டமாசித்து, திருமூலர் திருமந்திரம், கருவூரார் பூஜாவிதி, கருவூரார் மாந்திரீகம், போகர் 12 000, போகர் பூஜாவிதி, புலிப்பாணி பூஜாவிதி போன்ற நூல்கள் முக்கியமானவை. இனி வரும் நாட்களில் இந்த நூல்களில் இருந்து திரட்டப் பட்ட தகவல்களையே இங்கே பகிர இருக்கிறேன்.

எல்லாம் சரிதான்!, சித்தர்களின் மாந்திரிகம் என்பது எந்த வகையில் இந்து மரபியல் மாந்திரிக முறையில் இருந்து மாறுபட்டது?, இந்த மாந்திரிக முறையின் நோக்கம் என்ன?, எதற்காக இத்தகைய ஒரு மாந்திரிக முறையினை சித்தர்கள் வடித்தெடுத்தார்கள்?

இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள் இனி வரும் பதிவுகளில் தொடரும்...!!

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...


மாந்திரிகத்தின் வகைகள்!!

Author: தோழி / Labels:இந்து மரபியலில் மாந்திரிகம் பற்றிய பழைய நூல்கள் பல நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன. அதர்வண வேதத்திலும் மாந்திரிகம் பற்றிய குறிப்புகள் இருக்கின்றன. இந்த வகையில் “உத்திர காலாமிர்தம்” என்ற நூல் முக்கியமானதாக கருதப் படுகிறது. மாந்திரிக முறைகள் காலம்காலமாய் குருமுகமாகவே அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லப் படுகிறது. மாந்திரிகத்தின் கடுமையான விளைவுகளைக் கருத்தில் கொண்டும், அவற்றின் ரகசியங்களை பேணவேண்டியும் இதனை கையாளுவோர் பெரும்பாலும் வெகுசன வாழ்விடங்களில் இருந்து ஒதுங்கியே வாழ்கின்றனர்.

இந்து மரபியலில் மாந்திரிக முறைகள் பெரும்பாலும் ஒரு மனிதன் தான் விரும்பிய அல்லது விரும்பாத மனிதன் அல்லது மனிதர்களை தன்னுடைய இச்சைப் படி ஆட்டுவிப்பதாகவே இருக்கிறது. இவை பில்லி, சூனியம், ஏவல், வைப்பு, வசியம் என்பதாக தேவையை முன்னிட்டு மாறுபடுகின்றன. இவை பற்றிய சுருக்கமான தெளிவுகளை இன்றைய பதிவில் பார்ப்போம்.

பில்லி

மாந்திரிகம் என்ற உடன் நம் நினைவுக்கு வருவதே இந்த வார்த்தைதான். ஒரு மனிதனின் வழக்கமான செயல்பாடுகளில் இருந்து குழப்பி அவரது எண்ணம், செயல், சிந்தனைகளை நம் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து அவரை நம் விருப்பப்படி ஆட்டுவிக்கும் மாந்திரிக முறையே பில்லி எனப்படுகிறது.

சூனியம்

சூனியம் என்றால் ஒன்றுமில்லாத ஒரு நிலை .அதாவது ஒரு மனிதனை ஒன்றுமில்லாமல் போகச் செய்வதன் மூலம், அவனை முடக்குவது அல்லது அழிப்பதே இந்த வகை மாந்திரிகமுறை. இவை பெரும்பாலும் குறிப்பிட்ட ஒரு மனிதனின் ஆடை, அணிகலன்கள், முடி, காலடி மண் போன்றவைகளைக் கொண்டு செய்யப் படுகிறது.

வசியம்

தான் விரும்பிய அல்லது விரும்பாத ஒருவரை முழுமையாக தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க உதவுவதுதான் வசியம். இது ராஜவசியம், லோகவசியம், சர்வவசியம், மிருகவசியம், ஆண்பெண் வசியம் என தேவைகளின் அடிப்படையில் செய்யப் படுகிறது. பெரும்பாலும் இந்த வகையில் ஆண்கள் பெண்களுக்கும், பெண்கள் ஆண்களுக்கும் செய்கின்றனர். பெரிய அளவில் ஏமாற்று வேலைகள் நடப்பதும், ஏமாறுவதும் இந்த வகையினரே!

ஏவல்

ஏவல் என்பது ஒருவரை, அவன் விரும்பாத அல்லது உடன்படாத காரியம் ஒன்றினை செய்திடும் படி ஏவுதல் ஆகும். பூசையில் வைத்து மந்திரசக்தியூட்டப் பட்ட உணவுப் பொருட்களை உண்ணக் கொடுப்பதன் மூலமாக ஒருவரை ஏவலில் சிக்க வைக்க முடியுமாம். இந்த வகையில் நன்மையும் செய்யலாம், தீமையும் செய்ய முடியும்.

செய்வினை

தனக்கு விருப்பமில்லாத ஒருவன் எல்லா வழிகளிலும் கெட்டு அழிந்து போக செய்ய வேண்டி செய்யப் படும் மாந்திரிக முறையே செய்வினை எனப்படுகிறது. மிகவும் கொடுமையான மாந்திரிக முறைகளில் இதுவும் ஒன்று.

வைப்பு

இதுவும் செய்வினையைப் போன்றதே. மந்திர சக்தியூட்டப் பட்ட பொருட்களை ஒருவரின் இருப்பிடத்தில் அவருக்கு தெரியாமல் வைத்து வைத்து அதன் மூலமாக அவருக்கு கெடுதல் செய்வதே வைப்பு முறையாகும். பூசிக்கப் பட்ட யந்திர தகடுகள், மருந்துகள் போன்றவை இவ்வாறு வைக்கப் படுகின்றன.

இவை தவிர இறந்து போனவர்களின் ஆவிகளைக் கொண்டு செய்யப் படும் மாந்திரிக முறைகளும் இருக்கின்றன.

இது வரை பார்த்த மாந்திரிக முறைகளின் தெளிவுகளை வாசிக்கும் போது மாந்திரிகம் என்பது தீமை செய்யும் ஒரு கலை என்பதான எண்ணப் போக்கு உருவாவது தவிர்க்க இயலாது. இந்த தொடர் நிறைவடையும் போது இந்த எண்ணப் போக்கில் நிச்சயம் மாறுதல் உண்டாகும் என எதிர்பார்க்கிறேன்.

மேலதிக விவரங்களுடன் நாளைய பதிவில் சந்திக்கிறேன்.


சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...


மாந்திரிகம் என்பது !!

Author: தோழி / Labels:


உலகளாவிய அளவில் பல்வேறு நாடுகளில் மாந்திரிக முறை புழக்கத்தில் இருக்கிறது. ஒவ்வொன்றும் தனித் தன்மையுடையவை. இவற்றின் உண்மைத் தன்மைகள் அறிவியல் பூர்வமாய் நிரூபிக்கப் படாவிட்டாலும், இதன் செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பாதிப்புகளைக் குறித்து நிறையவே ஆவணப் படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

இங்கே இணையத்தில் கூட பல்வேறு நாடுகள் மற்றும் அங்கு நிலவும் மத நம்பிக்கைகளை ஒட்டிய மாந்திரிகம் பற்றிய பல சுவாரசியமான தகவல்களை வாசிக்க கிடைக்கிறது. ஆர்வமுள்ளவர்கள் அவற்றை தேடி வாசித்து அறியலாம். இங்கே நமது தொடரில் இந்து மத நம்பிக்கைகளை ஒட்டிய மாந்திரிகம் பற்றிய அறிமுகத்துடன் துவங்கி சித்தர்களின் மாந்திரிகம் என்ன சொல்கிறது என்பதைச் தொடர்ந்து சொல்லிச் செல்ல உத்தேசித்திருக்கிறேன்.

இந்து மரபியலில் மாந்திரிகம் பல்வேறு பிரிவுகளாய் பிரிந்திருந்தாலும், அவற்றின் அடிப்படை கட்டமைப்புகள் அநேகமாய் ஒன்றாகவே இருக்கின்றன. மந்திரம் பற்றி முந்தைய பல பதிவுகளில் பார்த்திருக்கிறோம். அவற்றை மீள் வாசிக்க விரும்புவோர் இந்த இணைப்பில் சென்று அந்த பதிவுகளை வாசித்தறியலாம்.

“மந்திரம் கால் மதி முக்கால்!”, இந்த பழமொழியினை நம்மில் அநேகர் அறிந்திருக்கக் கூடும். இந்த மதிதான் நாம் பார்க்கப் போகும் மாந்திரிகம் என்றால் ஆச்சர்யப் படுவீர்கள். மந்திரம் என்பது நிலையான ஒரு சக்தி, அதை பயன்படுத்தும் வகை அறியாத வரையில் அதனால் பயனேதும் விளையப் போவதில்லை.

வெறும் நிலத்தில் பயிர் விளையாது,அங்கே பயிர் விளைவதற்கு தேவையான சூழலை உருவாக்கி உழைத்தால் மட்டுமே பயிர் விளையும். இது போலத்தான் மாந்திரிகமும், மந்திரம் என்கிற நிலை சக்தியை முறையே பயன் படுத்தினால் மட்டுமே அதற்கான பலனைப் பெறமுடியும். இதனையே “தந்திரம்” என்கின்றனர் சித்தர்கள்.வினைத் திட்பமும், மன உறுதியும் உள்ள ஒருவனால் எந்த ஒரு செயலையும் நேர்த்தியாக செய்திட முடியும்.அது நன்மையாகவும் இருக்கலாம், தீமையாகவும் இருக்கலாம்.

மத நம்பிக்கை உள்ள எல்லோருமே ஏதேனும் ஒரு மந்திரத்தைப் பற்றி அறிந்திருப்போம், தினமும் அதை உச்சரிப்பவர்களாகக் கூட இருக்கலாம். ஆனால் அந்த மந்திரம் தரும் பலன் எல்லாருக்கும் கிடைத்திருக்கிறதா என்றால் பெரும்பாலானவர்கள் பலன் ஏதுமில்லை என்றே சொல்வார்கள். ஆக மந்திரங்கள் என்னும் நிலை சக்தியை இயங்கு சக்தியாக்கும் உத்தி தெரியாத வரையில் அவற்றால் பலன் ஏதுமிருக்கப் போவதில்லை. இங்கேதான் மாந்திரிகம் வருகிறது. மாந்திரிகம் என்பது சக்தி மூலங்களை முறையே ஒருங்கினைப்பதன் மூலம் உருவாகும் ஆற்றலைக் கொண்டு ஒரு வினையை செய்து முடிப்பதாகும்.

நமக்கு கிடைத்திருக்கும் தகவல்களின் படி மாந்திரிக முறையில் பில்லி, சூனியம், ஏவல், வசியம், செய்வினை, வைப்பு போன்ற முறைகள் பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கின்றன. இவை பற்றிய சுருக்கமான அறிமுகத்துடன் நாளைய பதிவில் சந்திக்கிறேன்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...


மாந்திரிகம்!

Author: தோழி / Labels: ,

மாந்திரிகம்!, சித்தரியலில் மாந்திரிகம் என்பது தனியொரு பெரும் பிரிவாக உள்ளது. இயன்ற வரையில் மிகையில்லாமல் அந்த தகவல்களை இங்கே தொகுத்து பகிர்ந்திட முயற்சிக்கிறேன்.தொடரின் நெடுகில் ஏதேனும் தகவல் பிழைகள் இருக்குமாயின் சுட்டிக் காட்டி திருத்திடுமாறு வேண்டுகிறேன். இந்த துவக்க பதிவில் மாந்திரிகம் பற்றிய பொதுவான சமூக கருத்தாக்கங்களைப் பார்ப்போம்.

மாந்திரிகம் என்றாலே நம்மில் பலருக்கு அச்சம் கலந்த பயவுணர்வுதான் உண்டாகும். ஏனெனில் சிறு வயது முதலே அத்தகைய ஒரு எண்ணப் போக்கில்தான் நாம் வளர்க்கப் பட்டிருக்கிறோம். மேலும் மாந்திரிகம் என்பது தவறானது, தவறானவர்கள் கைகொள்ளுவது எனவே அத்தகைய ஒன்றோடு தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என்பதான கருத்தாக்கமே சமூகத்தில் வேரூன்றியிருக்கிறது. மாந்திரிகத்தைப் பயன் படுத்தும் மந்திரவாதிகளைக் கோரமான தோற்றத்தை உடையவர்களாகவும், பிறருக்கு தீமை செய்யும் கொடியவர்களாகவும் உருவகித்து வைத்திருக்கிறோம்.

மாந்திரிகம் என்பது செய்வினை, பில்லி, சூனியம், ஏவல், வைப்பு, வசியம் போன்ற வினைகளின் அங்கமாகவே நம் சமூகத்தில் புரிந்து கொள்ளப் பட்டிருக்கிறது. இந்த வினைகள் யாவும் சக மனிதனை அடிமை செய்து அவனை தன் இஷ்டப் படி கஷ்டப் படுத்தும் செயல்களாய் எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறோம். தற்போது அறிவியல் வளர்ந்து விட்ட நிலையில் இவையெல்லாம் பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாத மூட நம்பிக்கைகள் என நிராகரித்து ஒதுக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம்.

இப்படி முற்றிலும் நிராகரிக்கப் பட்டிருக்கும் ஒரு கருத்தாக்கம் குறித்து யாரும் வெளிப்படையாக விவாதிக்கவோ அல்லது ஆராயவோ தயாராக இல்லை என்பதுதான் நிதர்சனம். அப்படியே முன் வந்தாலும் கூட, சக மனிதர்களினால் கேலிக்குரியவர்களாகவோ அல்லது அருவெருப்பா னவர்களாகவோ கருதி ஒதுக்கப் படும் சங்கடங்கள் இருக்கின்றன.

மாந்திரிகத்தின் சாத்திய, அசாத்தியங்களை நிறுவுவது இந்த தொடரின் நோக்கமில்லை. மாந்திரிகம் என்கிற கலை மாறுபட்ட பரிணாமங்களை உள்ளடக்கியது, அதன் கூறுகள் எவ்வாறெல்லாம் பயன் தருகின்றன என்பதை அறியத் தருவதே இந்த தொடரின் நோக்கம். இந்த தொடரின் முடிவில் மாந்திரிகம் என்பது வதைத்தலும், வதைக்கப்படுதலுமே என்கிற அடிப்படை எண்ணப் போக்கில் மாறுதல் உங்களுக்குள் உருவாகுமானால் அதையே இந்த தொடரின் வெற்றியாக கருதுவேன்.

எல்லாம் சரிதான்!, அதென்ன மாந்திரிகம்?

விவரங்கள் நாளைய பதிவில்...


சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...