சித்தர்களின் உலோகவியல் - இரும்பு

Author: தோழி / Labels: ,

பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இரும்பின் பயன்பாடு தமிழகத்தில் இருந்ததன் ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன.தமிழில் இதனை ”இரும்பொன்”, ”அயம்” என்று அழைத்திருக்கின்றனர். இரசவாதத்தில் இரும்பு தாழ்ந்த உலோகமாக வகைப் படுத்தப் பட்டிருக்கிறது.

போகர் தனது "போகர்7000" என்கிற நூலில் இரும்பின் வகைகளைப் பற்றி பின்வருமாறு கூறுகிறார்.

"உண்டான தீட்சணமாம் இரும்பு தானும்
உற்றதோர் ஆவிதம் ஏதுஎன் றாக்கால்
கண்டான கரமென்றும் கரஞ்ச மென்றும்
கடியதோர் ஓநாளம் தாரா பட்டம்
பண்டான பரவுந்தான் காள லோகம்
பாங்கான கரலோகக் குணத்தைக் கேளு"

- போகர் 7000 -

இரும்பில் ஆறு வகை உள்ளதாகவும், அவை முறையே கர லோகம், கரஞ்ச லோகம், ஒநாள லோகம், தாராபட்ட லோகம், பசார லோகம், காள லோகம் என்கிறார் போகர்.இவை ஒவ்வொன்றையும் பகுத்து அவற்றின் பண்புகளையும் பயன்களையும் பின்வருமாறு போகர் விளக்குகிறார்.

கரலோகம்

"பாங்கான கரலோகக் குணத்தைக் கேளு
முண்டான பெருறையக் கனமாய்க் காணும்
மொத்தமாய்த்தான் தகடாகும் உடைந்தால் கேளே
கேளுமேதான் சூதம்பொல் மினுப்புங் காணல்
கெட்டியாக வளைத்தால்தான் வளையா தொடியும்
ஏளுமேதான் இக்குண முண்டான இரும்பு
இசைந்ததோர் கரலோக மென்று பேராம்"

கர லோகம் என்பது அதிக கனமானது, இதை தகடாக அடிக்கலாம்,ஆனால் வளைக்க முடியாது. வளைத்தால் ஒடிந்து விடும்,இவ்வாறு உடைந்த துகள்கள் பாதரசம் போல பளபளப்பாக இருக்கும் என்கிறார்.

கரஞ்சலோகம்

"வேளுமேதான் வெளுப்பாகி அழுக்க டைந்தால்
வங்கமிக்க கனம்போலேபூமி யில்தான்
நாளுமேதான் பூமாதே வியின்நா தத்தில்
நலத்துமேதான் தோற்றமதே யாகுந் தானே.
உற்பத்தி யதைஒடித்தால் சீக்கி ரத்தில்
உடையும்தன் பேர்கரஞ்ச மென்ப தென்க"

கரஞ்சலோகம் என்பது வெளுப்பு நிறமும், அழுக்கு நிறமும் கலந்த ஒரு கலவையான நிறத்தில் இருக்கும். இந்த வகை இரும்பினை கையில் தூக்கிப் பார்க்கும் போது வித்தியாசமான ஒரு கனத்தை உணர முடியும் என்றும், ஒடித்தால் சீக்கிரத்தில் ஒடிந்து விடும் தன்மை உடையது என்கிறார் போகர்.

ஒநாள லோகம்

"விற்பத்தி வெளுப்போடு கருப்பு மாகி
மிகவளைச்சல் ஈயம்போல் வளைத லாகி
கற்பத்தி மெத்தவுமே கனமாய்க் காணல்
காய்ச்சினால் குண்டுமணி நிறம்போ லாதல்
தற்பத்தி ஓநாள மென்ற லோகம்
தாராபட்ட டமென்கின்ற லோகந் தானே."

ஓநாள லோகம் என்பது வெளுப்பு நிறமும், கருப்பு நிறமும்ம் கலந்த ஒரு கலவையான நிறமாக காட்சிதரும். அதிகமாக வளையும் அதாவது ஈயம் போல தன்மை கொண்டது. கையில் தூக்கிப் பார்த்தால் மிக அதிகமான கணம் கொண்டதாக தோன்றும். இதை உருக்கினால் குண்டுமணி நிறம் போன்ற ஒரு நிறத்தைக் கொடுக்கும் என்கிறார் போகர்.

தாரபட்ட லோகம்

"தாராபட்ட டமென்கின்ற லோகந் தானே
கெழ்கவுமெ ஓநாளக் குணமுமாகும்
கனத்து மேதான் மெழுகூந்து சூட்ச மாகி
அனமுமான அக்கினிதான் தோற்ற மாகி
அதிகவெப்பம் சீதளமு மாகக் காணும்"

தாரா பட்டம் என்பது ஓநாள லோகத்தின் குணங்களைக் கொண்டதாக இருக்கும், ஆனால் இது பூமியில் மிக ஆழத்தில் உருக்கு நிலையிலேயே கிடைக்கும் என்கிறார். இது பூமிக்கு வெளியில் வந்துதான் கடினமாகும் என்கிறார் போகர்.

பசார லோகம்

"கெட்டியான பாசரமென் றலோகந் தானும்
வாழ்க்கவுமே வச்சிரத்தின் சமனாய்க் காணும்
மயிர்போலே கிற்றுவிழும் மெழுகூர்ந் ததாகும்
பாழ்க்கவுமே பச்சைநிற மாயி ருக்கும்"

பசார லோகம் என்பது வச்சிரத்துக்கு சமனாக உறுதியுடன் இருக்கும்.மிகவும் கடினமானது.இதை உருக்கி மெல்லிய கம்பி கூட தயாரிக்கலாம்.பார்ப்பதற்கு பச்சை நிறமாக தோன்றும் என்கிறார் போகர்.

பார லோகம்

"பாரமான காளமென்று லோகந் தானும்
காழ்கவுமே கருப்புமாக நீல வர்ணம்
காய்ச்சினாலே மழமழப்பாய்க் கனமு மாமே"

பாரலோகம் என்பது கருமையும்,நீலமும் கலந்த நிறமாக இருக்கும்.இதை உருக்கினால் மழ மழபபாக கனமாக இருக்கும் என்கிறார் போகர்.

இந்த ஆறு வகையான இரும்பொன்னைக் கொண்டு பலவிதமான செந்தூரம்,களங்கு போன்றவைகளை தயாரிக்கும் முறைகளையும் தனது நூலில் விளக்கி இருக்கிறார்.பிரிதொரு சந்தர்ப்பத்தில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

நாளைய பதிவில் வேறொரு தகவலுடன் சந்திக்கிறேன்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

6 comments:

Unknown said...

ok thank u

chandru2110 said...

அருமையான விளக்கங்கள். நல்லது.

tamilvirumbi said...

Thozi,
The information given by you is splendid.You have simplified all of its properties in a single stroke.In the mean time, we have to bow our heads before siththars to give us plenty of information.Thanks a lot for your enormous effort to bring out this information to the world.

muthamil said...

Im New As Ur Audiance .. Wish to Know About U..Plz.....Who U r....

muthamil said...

The Complete Blog Is Very Useful ....
Thozhi ...Im Ur New Audience .... Very Much Interested In Knowin About You .....Plz...Tell Me About You.....

midnite said...

i am a student - sridhar from madurai. i have been searching for bogarr 12000 in and around tamilnadu . i would like to avail your guidance in this regards

Post a comment