புலிப்பாணி ஜாலம் - 04

Author: தோழி / Labels:

தீயில் குதிக்கும் ஜாலம்...

புலிப்பாணி ஜாலம் 325 நூலில் 163 வது பாடலான.....

"எமனுட அக்கினியை மதியா வித்தை
இயம்புகிறேன் எல்லோரும் ஆச்சரிக்க
நாமனவே சனகனிட புதரு தன்னில்
நலமாக பூத்திருக்கும் காளான் தன்னை
சொமனவே கொண்டுவந்து புது பாண்டத்தில்
சுருக்குடனே போட்டு நீ கதிரில் வைக்க
ஆமனவே தைலமாதா உருகும் பாரே
அதையெடுத்து பூசி தீயில் குதி"


எல்லோரும் ஆச்சர்ய பட தக்கவிதமாக நெருப்பு சுடாமளிருக்கும் வித்தையைக் கூறுகிறேன் கேள், சங்கன் செடியின் புதர்களில் பூத்திருக்கும் காளானைக் கொண்டுவந்து புது மண் பாண்டத்தில் போட்டு சூரிய ஒளியில் வைக்க உருகி வரும் அதை உடம்பில் பூசிக் கொண்டு எவ்வளவு தீயில் வேண்டுமானாலும் குதிக்கலாம் சுடாது என்கிறார் புலிப்பாணி சித்தர்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...



Post a Comment

0 comments:

Post a comment