திருமூலர் சொல்லும் நோய் அறியும் முறை...

Author: தோழி / Labels: , ,

கையைப் பிடித்து நெட்டை வாக்கில் பெருவிரலுக்கு மேலே இருக்கும் ஆரை எலும்பின் மேலே ஓடும் நாடியை மணிக்கட்டுக்கு ஓரங்குலம் மேலாக மூன்று விரல்களால் சமமாக மெதுவாய்த் தொட்டு நாடியைக் கண்டு கொண்ட பின் விரல்களை மாற்றி மாற்றிப் பார்த்தால் நாடி நடையைத் தெரிந்து கொள்ளலாம். இப்படி தான் சித்தர்கள் கணித்திருக்கிறார்கள். கணிக்கும் விரல்களையே அவர்கள் கருவியாகக் கொள்கிறார்கள். ஆண்களுக்கு வலது கையிலும், பெண்களுக்கு இடது கையிலும் பரீட்சிக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் சித்தர்கள்.

"குறியாய் வலக்கரங் குவிந்த பெருவிரல்
வறியாவதன் கீழ்வைத்திடு மூவிரல்
பிரிவை மேலேறிப் பெலத்தது வாதமாம்
அறிவாய் நடுவிரலமர்ந்தது பித்தமே"


- திருமூலர் நாடி -

"பித்தத்தின் கீழே புரண்டதையமாம்
உற்றுப் பார்க்கிலோர் நரம்பே யோடிடும்
பத்தித்த மூவரும் பாய்கின்ற வேகத்தால்
மதித்த நாளம் போல் வழங்கும் நரம்பிதே"


- திருமூலர் நாடி -

"வழங்கிய வாதம் மாத்திரை ஒன்றாகில்
தளங்கிய பித்தம் தனிலரை வாசி
அழங்குங் கபந்தானடங்கியே காலோடில்
பிறங்கிய சீவர்க்கு பிசகொன்றுமில்லையே"


- திருமூலர் நாடி -

ஆகவே, ஒரு மனிதரின் கையில் வாதம் ஒரு மாத்திரையும், பித்தம் அரை மாத்திரையும், கபம் கால் மாத்திரையும் எந்தப் பிசகும் இல்லாமல் ஓடினால் நோயற்று அந்த மனிதர் இருக்கிறார் என்றும், இந்த அளவுகள் வித்தியாசப் பட்டால் நோயால் பீடிக்கப் பட்டுள்ளார் என்று அறிந்து கொள் என்று கூறுகிறார் திரு மூலர்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

5 comments:

rajsteadfast said...

Nalla thagaval..

Nanri

தோழி said...

மிக்க நன்றி... rajsteadfast

V.Radhakrishnan said...

நோய் நாடி பற்றிய அருமையான பாடல்.

Kumar P said...

ஒரு மாத்திரை என்பது ?

Mahes Waran said...

aaham brahmasmi

Post a Comment