“இரசமணி”கட்டப் பயன்படும் பாதரச வகைகள்...

Author: தோழி / Labels: ,


இரசம் :-
இது சுத்தமான இரசத்தைக் குறிப்பதாகும், இலேசான சென்நிறமுடையது. குற்றமில்லாதது.

ரசேந்திரன் :-
இது சற்று கருமை நிறம் படர்ந்தது. இதுவும் குற்றமில்லாதது.

பாரதம் :- இது வெள்ளியைப் போன்ற நிறமுடையது இது குற்றமுள்ளது, இதன் குற்றத்தை சுத்தி செய்தால் மட்டுமே ரசமணி கட்டப் பயன்படும். இது சாதாரண கடைகளில் கிடைக்கும்.

சூதம் :- இது சிறியளவு வெளிர் மஞ்சள் நிறமுடையது. இதிலும் தோஷமும் , குற்றமும் உள்ளது. இதையும் சுத்தி செய்யவேண்டும்.

மிசரகம் :- இது சற்று தாழ்ந்த நிலையில் உள்ளது. இதிலும் தோஷமும் , குற்றமும் உள்ளது. இதையும் சுத்தி செய்யவேண்டும். இது சாதாரண கடைகளில் கிடைக்கும்.

அது என்ன தோஷமும் , குற்றமும்? அதை எங்களால் நீக்கி ரசமணிகட்ட முடியுமா? அதை இலகுவாக நீக்க முடியுமா?... முடியும் சித்தர்கள் இலகுவான வழிகளை சொல்லி இருக்கிறார்கள்.

அதை விளக்கமாக அடுத்த அடுத்த பதிவுகளில் பார்க்கலாம்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

1 comments:

அகல்விளக்கு said...

சித்தர்களைப் பற்றிய பல அரிய தகவல்களை தரும் உங்களுக்கு என் நன்றிகள்...

உங்களின் ஒவ்வொரு பதிவும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவை...

Post a Comment